Nyheter

Comhem blir en del av Tele2 på riktigt

Comhem Fusion

Tele 2 och Comhem fusion­eras och därmed blir Comhem endast ett varumärke under Tele2. Bolaget har var­it högak­tuellt sedan bråket med TV4 och dess ägare Telia och det blir allt mer tydligt att den gam­la tele­com-fej­den mel­lan Telia och Tele 2 kom­mer gå vidare inom den kom­bin­er­ade tele & tv-bran­schen som blir allt mer tydlig. Ett inte allt för vild giss­ning är att Comhem helt kom­mer försvin­na som varumärke inom en snar framtid.

Målet för båda bola­gen är att kun­na erb­ju­da bred­band, tele­foni och till­hörande tv-tjän­ster. Kanske inte så myck­et lin­järtv utan som Play-tjän­ster.

Det iro­niska i sam­man­hanget är att Comhem star­tade en gång i tiden som Telev­er­ket Kabel-TV och ägdes allt­så av den statli­ga myn­dighet som sedan skulle bli Telia. Bolaget avyt­trades till riskkap­i­tal­is­ter i sam­band med att Telia och fin­länd­s­ka Son­era skulle gå ihop. Därefter har det val­sat runt bland oli­ka ägare innan det blev börsnoter­at 2014 och slut­li­gen gick sam­man med Tele2 2018.

Telia och Tele2 erb­jud­er nu i huvud­sak bred­band (både abon­ne­mang och fiber-infra­struk­tur), mobil­tele­foni och lin­järtv som paket. Utöver det pro­duc­er­ar allt­så Telia innehåll via TV4-kanaler­na samt har betaltv-kanaler i for­ma av C more. Tele 2 å sin sida erb­jud­er sam­ma pro­duk­ter medan man ock­så dis­tribuer­ar TV via Comhems kabel-tv-nätverk med till­hörande Com Hem-app.

Bråket som var mel­lan de båda bola­gen för någon månad sedan hand­lade primärt om huru­vi­da Com Hem kunde dis­tribuera TV4 och Cmores innehåll upp­sty­ck­at efter pro­gram, att vi tittare skulle kun­na väl­ja enskilt innehåll via Com Hem-appen och inte bara tit­ta lin­järt. Men då allt­ing går in i varan­dra nu för tiden gick det allde­les utmärkt att göra det­ta via via Cmore och TV4-appar­na som går allde­les utmärkt att använ­da på Com Hems box då den är Android TV-baser­ad med en app store. Rörigt? Ja visst så ser det ut i det nya tv-land­skapet.

Det kan ock­så argu­menteras att även Tele2 har kop­plin­gar till innehåll­spro­duk­tion med tanke på att TV3, TV6 med flera är ett MTG-bolag och MTG var länge en del av Kin­nevik som äger Tele2. Men i sam­band med Com Hem-affären så knop­pade man av MTG för att det inte skulle bli strul med konkur­rens­myn­digheter­na. Hade jag var­it en del av Tele2s förhan­dlings­del­e­ga­tion med TV4/Telia så hade jag var­it lite purken på det beslutet nu för hade man haft kvar den kop­plin­gen och kun­nat agera på exakt sam­ma sätt.

https://youtu.be/-hpHMWemnK0

Kommentarer