Spel

Datorspelsberoende är snart en diagnos

In the year 2022

Den sto­ra diag­nos­man­ualen ICD (Inter­na­tion­al Sta­tis­ti­cal Clas­si­fi­ca­tion of Dis­eases and Relat­ed Health Prob­lems) har pre­cis inklud­er­at beroende av dator­spelande som en av diag­noser­na till­sam­mans med alko­hol­beroende och spel­beroende för den kom­mande uppla­gan ICD-11

Det är WHO som lig­ger bakom ICD-11 och i Sverige är det ICD som används offi­ciellt som diag­nos­man­u­al. Att dator­spels­beroende nu blir en egen diag­nos kom­mer att ha stor bety­delse i samhäl­let. I flera delar av världen där välfärdssamhäl­let inte är så utbyg­gt som i Sverige kom­mer nu män­nisko­rs försäkrings­bo­lag nu vara tvungna att gå in och stå för en eventuellt behan­dling när den nu klas­sas som en sjuk­dom. I Sverige så åter­står det att se hur primärvår­den och/eller spe­cial­istvår­den, som ska förse sina invånare med behan­dling, tar sig an den­na utman­ing.

Mån­ga som spelar dator­spel fnyser när de hör begrep­pet, mån­ga som inte spelar dator­spel som hör begrep­pet säger ”då går det ju att bli beroende av vad som helst”.  För att göra det lite tydli­gare för oss alla så bör vi lyf­ta blick­en från ordet dator­spels­beroende (vilket inte nöd­vändigtvis kom­mer bli den sven­s­ka över­sät­tning av engel­skans gam­ing dis­or­der) och istäl­let tit­ta på vil­ka är kri­terier­na för att upp­fyl­la diag­nosen. För någon som ägnar stor del av sin fritid till att spela tv-spel men ändå har en väl­fungerande vardag så är inte diag­nosen aktuell.

Gam­ing dis­or­der is char­ac­ter­ized by a pat­tern of per­sis­tent or recur­rent gam­ing behav­iour (‘dig­i­tal gam­ing’ or ‘video-gam­ing’), which may be online (i.e., over the inter­net) or offline, man­i­fest­ed by:

1. impaired con­trol over gam­ing (e.g., onset, fre­quen­cy, inten­si­ty, dura­tion, ter­mi­na­tion, con­text);

2. increas­ing pri­or­i­ty giv­en to gam­ing to the extent that gam­ing takes prece­dence over oth­er life inter­ests and dai­ly activ­i­ties; and

3. con­tin­u­a­tion or esca­la­tion of gam­ing despite the occur­rence of neg­a­tive con­se­quences. The behav­iour pat­tern is of suf­fi­cient sever­i­ty to result in sig­nif­i­cant impair­ment in per­son­al, fam­i­ly, social, edu­ca­tion­al, occu­pa­tion­al or oth­er impor­tant areas of func­tion­ing.

The pat­tern of gam­ing behav­iour may be con­tin­u­ous or episod­ic and recur­rent. The gam­ing behav­iour and oth­er fea­tures are nor­mal­ly evi­dent over a peri­od of at least 12 months in order for a diag­no­sis to be assigned, although the required dura­tion may be short­ened if all diag­nos­tic require­ments are met and symp­toms are severe.

Enligt de här kri­terier­na så verkar det fort­farande vara lugnt för alla de som tar ut några semes­ter­da­gar vid ett spel­släpp för att plö­ja ner ett gäng tim­mar. Bekym­ret är när spelandet håller på under minst 12 månad­er och avsevärt påverkar vik­ti­ga delar av livet neg­a­tivt.

ICD-11 är tänkt att bör­ja gäl­la från och med 1 jan­u­ary 2022.

Käl­la: WHO

Kommentarer