Nyheter

Debatt om det mobila användandet

Under gårda­gens SVT Debatt debat­ter­ades för- och nack­de­lar om det mobi­la använ­dan­det. Pre­cis som de fles­ta diskus­sion­er i det pro­gram­met har man hit­tat minst sagt intres­san­ta gäster.

För­nuftet står Claes Mag­nus­son för — han är bland annat rek­tor för en yrkeshögsko­la som har utbild­ningar i appar, mobil han­del med mera.

Debat­ten bör­jar cir­ka 34 minut­er in i klip­pet.

Kommentarer