Nyheter

Delar av amerikanska regeringen vill ta kontroll över Ericsson

Men USA köper inte privata bolag

Minst en min­is­ter i amerikas regering vill köpa in sig i Huaweis konkur­renter.

Häromda­gen gick USA justi­tiem­i­nis­ter William Barr ut och ansåg att lan­det bor­de köpa in sig och få kon­troll över Eric­s­son och fin­länd­s­ka Nokia för att motver­ka Huaweis snab­ba expan­sion inom mobil­nät. Men snabbt kom moth­ugg från Vita huset som med­de­lade att amerikan­s­ka regerin­gen inte köper pri­va­ta bolag, vare sig inhem­s­ka eller utom­lands.

Däre­mot arbe­tar amerika­nar­na nära de båda bola­gen för att under­lät­ta för dem på den amerikan­s­ka mark­naden. Vidare kom­mer man försö­ka frigöra mer frekvenser för 5G-nätet som hel­het.

Det kom­bin­er­ade värdet av Eric­s­son och Nokia är unge­fär 512 mil­jarder sven­s­ka kro­nor.

I bör­jan av för­ra året hade Huawei en mark­nad­sandel på 28 pro­cent medan Nokia var tvåa med 15,5 pro­cent och Eric­s­son trea med 13 pro­cent. Hur myck­et det senaste årets diskus­sion­er om säk­er­het­srisker att använ­da Huaweis utrust­ning i mobil­näten påverkat det­ta åter­står att se.

Kommentarer