Skrivet den 5 February 2019 kl 16:09 av SpelComments Off on Det här är Apex Legends764

Det här är Apex Legends
Teknikveckan utbildar

Apex Leg­ends var en gan­s­ka så väl dold hem­lighet när det lanser­ades häromda­gen men på bara några tim­mar kom man upp i hela en miljon spelare. En bit från Fort­nites över 70 miljon­er spelare per månad.

Men tro oss när vi säger att Apex kom­mer vara på ungar­nas läp­par framöver — och mån­ga vux­nas. Anled­nin­gen är att det är till­räck­ligt likt Fort­nite men ändå till­räck­ligt olikt för att bli unik.

Vad är Apex?

Pre­cis som Fort­nite och PlayerUn­k­nown’s Bat­tle­grounds (PUBG) är det ett så kallat Bat­tle Roy­al spel. En spelmekanik där det hand­lar om att vara den sista över­l­evande kvar på banan. Anti­n­gen som indi­vid eller laget du är med i.

Vem har gjort det?

Utveck­lar­na het­er Respawn Enter­tain­ment och är kän­da för att ska­p­at Titan­fall-serien. En spelserie i två delar med fokus på mer tra­di­tionell mul­ti­play­er där du blandar sto­ra Mech-rob­o­tar och van­li­ga fot­sol­dater om var­tan­nat. Apex baseras i sam­ma så kallade uni­ver­sum men det går enbart att springa runt själv, inga van­drade met­all­hö­gar här inte.

Upplägg?

Till skill­nad mot Fort­nite och PUBG är Apex ett FPS (First Per­son Shoot­er) vilket bety­der att du ser det karak­tären ser i stäl­let för att se karak­tären bak­ifrån. Vidare är det inte nöd­vändigtvis så att du inte får fort­sät­ta om du blir ner­skjuten utan om dina med­spelare lyckas med vis­sa före­ha­van­den under en kort tid efteråt kan du kom­ma till­ba­ka i spelses­sio­nen. Lagen består alltid av tre spelare.

Dessa spelare väl­jer oli­ka så kallade Leg­ends och ger den indi­vidu­el­la egen­skaper. Var­je spelare i ditt lag måste väl­ja en unik egen­skap. Lite som Over­watch från Bliz­zard men från start finns det bara åtta vari­anter.

Kostnad och tillgänglighet?

Apex kostar inget att lad­da hem och bör­ja spela. Det finns till Win­dows via EAs spel­por­tal Ori­gin, Playsta­tion 4 och Xbox One. Spelet finan­sieras genom mikro­transak­tion­er men fokus lig­ger på det kos­metiska. Det går inte att köpa sig till bät­tre utrust­ning.

Varför blev det sådant intresse?

Apex verkar rent grafiskt träf­fa mitt i prick, det är inte lika “barnsligt” grafiskt som Fort­nite sam­tidigt som det inte ser helt blo­dal­l­varligt ut. Vidare är möj­ligheten att väl­ja en klass att spe­cialis­era sig på något som till­ta­lar mån­ga — det­ta i kom­bi­na­tion med hela Bat­tle Roy­al-upplägget och det fak­tum att det inte kostar något att bör­ja spela gör att Apex Leg­ends är något vi lär få se och höra bety­dligt mer av.

 

Comments are closed.