Apple

Det här är HomeKit Secure Video

Apples senaste satsning

I höst kom­mer utveck­lare av smar­ta kameror ha möj­ligheten att imple­mentera stöd för Home­K­it Secure Video som Apple visade upp på WWDC, men vad är det och hur kom­mer det fungera?

Så funger­ar det idag

Om du har en smart kam­era plac­er­ad i ditt hem idag så lagras dina klipp för­mod­li­gen i ett av tillverkarens egna moln. I mån­ga fall beta­lar vi även en sep­a­rat månad­skost­nad för att kom­ma åt dessa filmer. Använ­daren har ingen större kon­troll över dessa videok­lipp och mån­ga tillverkare analy­ser­ar även videok­lip­pen för att kun­na för­bät­tra sin AI. Det finns dock undan­tag där bland annat Netat­mo erb­jud­er lagring lokalt på min­nesko­rt.

Så vill Apple göra

Home­K­it Secure Video ger använ­daren full kon­troll över sina inspelade videok­lipp, höjer i mån­ga fall säk­er­heten och kan även göra så månad­skost­naden blir lägre. Det hela sköts via End-to-end-krypter­ing och pre­cis som med Home­K­it så ager­ar iPad, Apple TV eller Home­Pod som hub och all data analy­seras direkt via dessa. Fil­er­na lad­das sedan upp till iCloud där mate­ri­alet går att lad­da ned eller tit­ta på.

Vad kom­mer det kos­ta?

Videos kom­mer att lagras ”kost­nads­fritt” i tio dagar om man har ett aktivt iCloud-kon­to på 200GB eller mer. Värt att notera är att dessa videos som lagras inte äter upp dina redan betal­da giga­byte. Om du bara länkar en kam­era till iCloud så krävs ett abon­ne­mang på 200GB och det kostar 29 kro­nor per månad. Om du vill län­ka upp till fem kameror så måste du teck­na eller inneha abon­ne­manget på 2TB som kostar 89 kro­nor per månad.

Har några tillverkare hop­pat på det­ta?

Det är tre bolag som redan har med­de­lat att deras kun­der kom­mer kun­na använ­da Home­K­it Secure Video med vis­sa av deras kameror och det är Netat­mo, Log­itech och Eufy. Om det kom­mer fler fram tills lanser­ing i höst åter­står att se.

Så är det­ta bra?

Vi tyck­er abso­lut att det­ta låter som en fan­tastiskt tjänst för alla som redan är inne i Apples ekosys­tem. Att dessu­tom ta kon­trollen över sina eget mate­r­i­al gör det för­mod­li­gen mer bekvämt för folk att ha kameror upp­sat­ta i hem­met. Den störs­ta förde­len är att mån­ga redan idag beta­lar för utökad iCloud-lagring vilket gör att det går att säga upp månad­skost­naden hos kam­er­atil­lverkaren. Tjän­sten kom­mer lanseras i höst i sam­band med lanserin­gen av Apples nya upp­da­teringar till iOS, watchOS, tvOS, iPa­dOS och macOS.

Kommentarer