Sponsrat inlägg

Det här är världens bästa kameramobil

Utmanar systemdigitalkamerorna
Hela detta inlägg är en annons för Huawei
Snart är Huawei P40-serien här och kam­erain­no­va­tion­er är inte det enda som står på bor­det utan ock­så en egen app­bu­tik. Så funkar Huaweis nya tele­fon­er med App­Gallery!

Att det var­je år lanseras nya tele­fon­er från de störs­ta tillverkar­na är knap­past någon nyhet för någon men hur har egentli­gen utveck­lin­gen av mobil­tele­fon­er sett ut den senaste tiden och vad kan vi förvän­ta oss från en flag­gskepp­stele­fon idag?

Flag­gskepp­stele­fon­er­na idag förvän­tas vara snab­ba och följsam­ma i sin mjuk­vara sam­tidigt som de ska både kun­na fotografera och spela in video i ultra­hö­ga upplös­ningar såsom 4- och kanske till och med 8K. Tilli­ka ska våra flag­gskepps enheter klara av att ström­ma video i allt högre kvalitet var­je år vilket ställer höga krav på de inter­na kom­po­nen­ter­na men ock­så nätverk­sanslut­nin­gen.

En snabb och skarp skärm

Huawei P40 Pro har en 90 hertz OLED-skärm med en pix­elden­sitet på 441 ppi som omsluter i prin­cip hela fram­si­dan. Den högre upp­da­ter­ings­frekvensen till­sam­mans med upplös­nin­gen på 1200 x 2640 pixlar ger både en skarp och följsam bild utan en hög bekost­nad på bat­ter­i­tid.

Huawei P40 Pro

2020 – året med nätverk i fokus – 5G och Wi-Fi 6

I år verkar vi äntli­gen få nju­ta av förde­lar­na som 5G och Wi-Fi 6 (802.11ax) erb­jud­er, då allt fler enheter kom­mer med stöd för de nya tekniker­na. 5G och Wi-Fi 6 är fram­tagna för att kom­plet­tera varan­dra och lovar bland annat bät­tre pre­stan­da med högre nätverk­ska­pacitet. Det­ta är välkom­met då vi gör allt mer avancer­ade sak­er med våra mobil­er som kräver data­trafik; häm­tar och skickar sto­ra fil­er, spelar och ser på video. Ström­mad högup­plöst video förvän­tas fort­sät­ta öka och använd­nin­gen av AR och VR ställer högre krav på våra upp­kop­plin­gar.

Huawei P40 Pro

Visste du att…

5G har en teo­retisk max­hastighet på 10 Gbps vilket är 100 gånger snab­bare än dagens 4G-nät. Utöver högre band­bredd så har även 5G svarstider på ned under 10 mil­lisekun­der jäm­fört med 4G som har runt 40–50 mil­lisekun­der.

En rejäl upp­grader­ing är ock­så Wi-Fi 6 som på pap­pret kan kom­ma upp i 1,2 Gbps per datas­tröm med möj­lighet till 8 datas­tröm­mar. Wi-Fi 6 erb­jud­er ock­så förde­lar på platser där mån­ga ska anslu­ta sam­tidigt, så som fly­g­platser, arenor eller kon­fer­en­scen­ter.

Chipset med 5G integrerat och stöd för Wi-Fi 6 Plus

Huaweis nya P40-serie dri­vs av Kirin 990 5G-chipset. Nytt är att 5G nu är inte­gr­erat i sam­ma krets vilket ger lägre ström­för­brukn­ing och högre effek­tivitet. P40 har ock­så Wi-Fi 6 Plus, med stöd för en band­bredd på 160 Mz ger en hastighet på upp till 2,4 Gpbs. Wi-Fi 6 Plus kom­mer fungera bät­tre inomhus genom tak och väg­gar.

Huawei P40 Pro

Kamera – ledaren inom hård- och mjukvaruutveckling

Även om utveck­lin­gen fort­farande går framåt när det gäller tele­fo­nens sys­temkret­sar, hän­der det bety­dligt mer på kam­erasi­dan mel­lan var­je gen­er­a­tion. Trots mobilens fysiska begrän­sningar lyfts kval­itén på kameror­na med hjälp av kraft­fullare chipset i kom­bi­na­tion med arti­fi­ciell intel­li­gens och mask­inin­lärn­ing. Kom­pak­tkameror­na har i stort sett dött ut och allt fler läm­nar sys­temkam­er­an hem­ma för ett smidi­gare och alldagligt alter­na­tiv som tele­fo­nen fak­tiskt är.

Flera linser och mer ljusinsläpp för bättre foton

P40 Pro har fyra kam­er­amod­uler där huvud­kam­er­an utrustats med en 1/1,28-tum sen­sor på 50 MP. Sen­sorn är den störs­ta som plac­er­ats i en mobil­tele­fon och stor­leken med­för kortare slu­tar­tider, lägre ISO och skar­pare bilder.

Huawei P40 Pro

Mjukvara är det som sätter prägel på telefoner

Vid förs­ta anblick kom­mer det alltid vara hård­varude­sig­nen som skil­jer oli­ka tele­fon­mod­eller åt men det som gör mobil­er speciel­la är mjuk­varan och vil­ka funk­tion­er den har. Utan en väl­fungerande mjuk­vara så för­loras använ­darvän­lighet men ock­så möj­ligheten att nyt­t­ja den kraft som mod­er­na chipset besit­ter.

Huawei P40 Pro

Samma operativsystem fast med nytt ekosystem

Huaweis tele­fon­er byg­ger fort­satt på den öpp­na plat­tfor­men Android där den senaste egna ver­sio­nen av oper­a­tivsys­temet het­er EMUI10. Skill­naden jäm­fört med tidi­gare är att Huawei inte län­gre kom­mer att använ­da Googles tjän­ster och app-butik, utan ersät­ter dessa med egna motsvarigheter. Huawei Mobile Ser­vices (HMS) är tillverkarens ekosys­tem som ersät­ter Gmail, kar­tor, molnla­gring och annat från Google.

Visste du att…

Appar så som Gmail och YouTube har en webb-motsvarighet som du enkelt når via web­bläsaren. Pre­cis som när du sit­ter vid datorn.

Så funkar den nya appbutiken AppGallery

För dig som använ­dare är App­Gallery upp­byg­gd på unge­fär sam­ma sätt som vi kom­mit att bli vana vid från andra app-butik­er.

Det förs­ta menyal­ter­na­tivet, Aktuellt, bjud­er på nyheter bland appar och spel och lis­tor med pop­ulära appar. Överst finns en sökru­ta, som ock­så ger tips på vad du kan hit­ta i butiken. Om du sök­er efter en app som inte finns, går det att skic­ka in appen till en önske­lista så att du får en notis när/om den blir till­gäng­lig.

Huawei P40 Pro

Du kan ock­så gå till Kat­e­gori­er som erb­jud­er pre­cis vad det låter som, lis­tor med appar inom oli­ka kat­e­gori­er. Det finns fler top­plis­tor under Pop­ulärt i menyn som avrun­das med Hanter­are där du bland annat hit­tar upp­da­teringar och en pro­fil­si­da med exem­pelvis inställ­ningar och din köphis­torik.

Visste du att…

App­Gallery har var­it aktivt i Asien sedan 2011 och kom­mer nu med en stor­sat­sning glob­alt med omkring 55 000 appar. Butiken har 400 miljon­er akti­va använ­dare i månaden och totalt har det gjorts 220 mil­jarder ned­laddningar. Här i Europa är antalet akti­va använ­dare per månad 28 miljon­er och 1,2 mil­jarder appar har lad­dats ned.

Alla appar behöver inte vara appar

Vem som helst med en mobi­lan­pas­sad webb­plats kan snabbt kom­ma ut i App­Gallery med hjälp av web­blänkar. För att göra det enklare för använ­daren, finns det möj­lighet för före­tag och utveck­lare att pub­licera en länk paketer­ad som en app i App­Gallery.

Huawei P40 Pro

I App­Gallery syns det att det är en web­blänk genom att det under nam­net står en web­badress, och istäl­let för “Installera” står det  “Öpp­na”. Web­blänken ham­nar likt en app på hem­skär­men. Den öpp­nas utan web­bläsarens adress­rad och meny­er. Blocket.se är ett av de sven­s­ka före­tag som valt att vara tidigt ute och synas i App­Gallery med web­blänk.

Viktiga appar som behöver vara appar

Vis­sa appar måste för­bli appar. BankID och Swish är två exem­pel på appar som är vik­ti­ga för sven­s­ka folket och som kom­mer att finnas till­gäng­li­ga i App­Gallery i sam­band med att P40-serien hit­tar ut i butik.

Huawei P40 Pro

Utbudet i App­Gallery väx­er för var­je dag och redan nu kan du hit­ta appar och länkar som KRY, Hitta.se, Afton­bladet, SvD, Block­et, Sto­ry­tel, True­Caller, Sleep cycle, Finnair, Lufthansa, Biluppgifter, Sthlm Trav­el­ling och ICA.

Spara tid och lagringskapacitet med snabbversioner av appar

Att besö­ka en ny stad och inse att man med dålig mot­tagn­ing behöver lad­da ner en stor app för att kun­na park­era bilen, skulle nog väc­ka viss frus­tra­tion hos de fles­ta. I App­Gallery finns inte bara van­li­ga appar och web­blänkar utan ock­så Quick­Apps, som är ett lättvik­tigt hybrid-alter­na­tiv till van­li­ga appar. De är en hun­dradel till stor­leken av en van­lig app och star­tar direkt.

Huawei P40 Pro

Upplevelsen är den­sam­ma när det gäller till­gång till tele­fo­nens hård­vara och funk­tion­er som gps, sen­sor­er och blue­tooth. Andra prak­tiska använd­ning­som­rå­den kan vara att snabbt tes­ta appar och spel utan att lad­da ner ful­lver­sio­nen direkt.

Minska friktionen vid byte av telefon

Medan App­Gallery är en bra start­punkt med flera välkän­da appar, finns det ock­så andra sätt att installera appar i Huaweis tele­fon­er. Huawei Phone Clone het­er appen som används för att fly­t­ta med ditt innehåll från en gam­mal mobil till en ny Huawei-tele­fon. Phone Clone hjälper dig bland annat att fly­t­ta kon­tak­ter, med­de­landen, sam­tal­slog­gar, kalen­der, foton och video mm. Från din iPhone eller Android-tele­fon. Har du en Android-tele­fon sedan tidi­gare kan fak­tiskt Phone Clone även fly­t­ta appar.

När det kom­mer till att fly­t­ta appar från en Android-tele­fon som har till­gång till Googles app­bu­tik till en P40-mod­ell så går det att få med sig en hel del appar, med vis­sa undan­tag från de som kräver Google-tjän­ster.

Huawei P40 Pro

För att föra över appar behöver du installera Phone Clone på båda enheter­na. På den nya tele­fo­nen väl­jer du vilken typ av gam­mal tele­fon du har. I näs­ta steg visas en QR-kod som du skan­nar med den gam­la tele­fo­nen. Tele­fon­er­na kop­plas nu sam­man och du kan på den gam­la tele­fo­nen väl­ja vil­ka fil­er som ska över­föras. Tryck på över­för och sedan är det klart.

Vad är viktigast för dig? Var med och påverka utvecklingen av ett tredje ekosystem för appar!

Utbudet av appar är numera en lika självk­lar del av kon­sumenter­nas köpbeslut som hård­varan i tele­fo­nen. Även om det finns miljon­tals appar att väl­ja mel­lan så är det en hand­full som är mer bety­delse­ful­la och avgörande för kon­sumenten.

Huawei P40 Pro

Huawei sat­sar på HMS och vill få in just de där vik­ti­ga appar­na i App­Gallery. För att lyckas har man byg­gt upp lokala team, bland annat finns här i Sverige, som från sitt håll arbe­tar med att få in sven­skar­nas favoritap­par i app-butiken. De erb­jud­er sup­port och stöd till utveck­lare och före­tag. Med BankID redan klar och Swish på gång har de kom­mit en bit på vägen. Men de är inte i mål än, och nu har du möj­lighet att påver­ka vad som kom­mer att finnas med. Vad är vik­ti­gast för dig i en ny tele­fon, vil­ka appar skulle du inte klara dig utan?