Apple

Det här är nytt i iOS 13.2

Ännu bara tillgängligt för utvecklare

Apple släppte idag sin utveck­lar-beta av iOS 13.2 och upp­da­terin­gen bjud­er på en rad nya sak­er som Deep Fusion och de råkade även visa upp en ny design av Air­Pods.

En sak som under­teck­nad har stört sig på sedan lanserin­gen av iOS 13 är att sen­sor­er har klumpats ihop istäl­let för att ha en enskild ikon i Hem-appen. Det bety­der att vi har behövt tryc­ka oss in på grup­pen med sen­sor­erna för att kun­na se sta­tus som tem­per­atur och om en dörr eller fön­ster är öppen. Det­ta går nu att ändra så anti­n­gen kan man ha det klumpat eller så går det att stäl­la in så alla sen­sor­er visas sep­a­rat (tack Apple!).

En annan sak som har gjort återtåg är att Siri nu automa­tiskt kan läsa upp med­de­landen när vi har våra Air­Pods eller utval­da Beats-hör­lu­rar i öro­nen. Det är en trevlig funk­tion som gör att vi lagom till vin­tern kom­mer slip­per sli­ta av oss van­tar­na för att se vad som stod i det rykande färs­ka SMS:et. I inställ­ningar under Integritet finns en ny ikon som het­er “Research” där vi kan lad­da ned appen “Forskn­ing” från App Store och dela med oss av använd­nings­da­ta som används för forskn­ing.

Under Allmänt — Air­Play och Hand­off har vi två nya inställ­ningar där du dels kan över­föra det du lyssnar på till din Home­Pod genom att hål­la sin iPhone nära ovan­si­dan av Home­Pod och då bör­jar musiken istäl­let spelas på Home­Pod. Den andra inställ­nin­gen är att iPhone nu automa­tiskt kan anslu­ta till TV-appa­rater i närheten som har stöd för Air­Play när vi spelar upp innehåll som regel­bun­det används med Air­Play.

 

Kommentarer