Nyheter

Det här visade Google upp idag

En hel del godsaker

Idag höll Google låda och visade upp lite nya pro­duk­ter och tyvärr så väl­jer bolaget även i år att inte säl­ja sina tele­fon­er i Sverige så vi får nöja oss med gråim­port.

Två nya flag­gskepp­stele­fon­er — det finns nog inga tele­fon­er som det har läckt så myck­et bilder och infor­ma­tion om som Pix­el 4 och Pix­el 4 XL och det gick till den grad att Google själ­va twit­trade ut en bild på hur tele­fo­nen skulle se ut. Men nu är de återi­gen avtäck­ta och pre­cis som tidi­gare bilder har visat möts vi av en ordentlig pan­na i top­pen och en haka i bot­ten av tele­fon­er­na. Båda tele­fon­er­na är utrustade med en OLED-pan­el där Pix­el 4 är på 5,7 tum och Pix­el XL på 6,3 tum och de har båda stöd för upp till 90Hz. På bak­si­dan hit­tar vi sam­ma design som Apples iPhone 11-serie där vi har en fyrkant med två kameror, en på 12MP och en på 16MP som är av typen tele­fo­to. Under huven hit­tar vi en Snap­drag­on 855 och båda enheter­na kom­mer med 6GB RAM, de går att köpa med anti­n­gen 64GB lagring­sutrymme eller 128GB. De kom­mer att finnas i tre oli­ka färg­er, Just Black, Clear­ly White och Oh So Orange och pris­lap­pen för Pix­el 4 bör­jar på 799 dol­lar vilket är sam­ma pris som föregående mod­ell.

Pix­el­book Go — är du sug­en på en uppföl­jare till Chrome­book så har du nu chansen då Google idag visade upp sin senaste skapelse Pix­el­book Go. Värt att notera jäm­fört med tidi­gare mod­eller så är det­ta en ren­od­lad lap­top och går inte att vika så den istäl­let blir som en surf­plat­ta. Datorn går att få i föl­jande speci­fika­tion­er:

  • Proces­sor: Intel Core m3 / i5 / i7
  • RAM — 8GB / 16GB
  • Lagring — 64GB / 128GB / 256GB
  • Ljud — Två hög­ta­lare på fram­si­dan samt två mikro­fon­er för noise can­cel­la­tion

Väl­jer vi den med lägst pre­stan­da så lan­dar priset på 649 dol­lar vilket vi måste säga är ett rik­tigt bra pris. Den kom­mer att kom­ma i två färg­er, Just Black samt Not Pink och den går att bestäl­la i USA i det­ta nu men om den kom­mer till Sverige åter­står att se.

Vi fick en Nest Mini — ryk­te­na stämde och vi har nu fått en upp­dat­er­ad Google Mini som vid förs­ta anblick ser ut pre­cis som sin föregån­gare men på bak­si­dan har vi nu ett “fäste” så vi kan hän­ga upp den på en krok eller lik­nande på väggen. Nest Mini kom­mer även utföra bety­dligt mer sak­er direkt från enheten tack vare ett nytt chip som gör att allt kom­mer att gå lite fort­are. Även ljud­bilden ska vara för­bät­trad med en 40 pro­cent kraft­fullare bas. Pris­lap­pen är den­sam­ma som Google Mini vilket är 649 kro­nor och den går att förbestäl­la i Google Store redan idag.

Nya hör­lu­rar — Pix­el Buds är här, eller rättare sagt i vår och Google har klippt samtli­ga slad­dar så de är nu som vi brukar kalla dem True Wire­less. Själ­va fodralet till hör­lu­rar­na är omgjort och är näs­tan äggfor­mat. Själ­va hör­lu­rar­na ska ha en rik­tigt trevlig räck­vidd och Google själ­va säger att du kan läg­ga ifrån dig tele­fo­nen och gå tre rum bort och ändå kun­na lyssna på musik. Hör­lu­rar­na ansluter smidigt till alla Android-enheter som kör Android 6.0 eller nyare med ett knapp­tryck och vi får en bat­ter­i­tid på 5 tim­mar och med ett upplad­dat fodral kan du lad­da så du totalt kan lyssna i 24 tim­mar. De ska även vara full­prop­pade med sen­sor­er som dels kän­ner av om de är i öro­nen eller inte och de anpas­sar även voly­men efter hur myck­et ljud det är omkring dig. Lanserin­gen sker våren 2020 och pris­lap­pen ham­nar på 179 dol­lar.

Lite nytt mesh — Nest Wifi är Googles nya nätverk­spro­duk­ter som pre­cis som Google Wifi är ett mesh-sys­tem där en av de tre enheter­na ager­ar router och de andra två fixar så WiFi-sig­nalen förstärks så du har bra täck­n­ing i hela hem­met. En kul grej föru­tom de tre härli­ga färg­er­na de kom­mer i är att Google Assis­tant även är inbyg­gt i dem. Både routern och förstärkar­na kom­mer att kun­na gå att köpa sep­a­rat och den först­näm­n­da kom­mer kos­ta 169 dol­lar, och vill man köpa ett trepack med en router och två förstärkare går det loss på 349 dol­lar. Om dessa kom­mer hit­ta till Sverige är oklart men i USA är de till­gäng­li­ga den 4 novem­ber.

Vi run­dar av med lite gam­ing — då Google idag med­de­lade att deras kom­mande spel­sat­sning Google Sta­dia kom­mer lanseras den 19 novem­ber. Är du sug­en på att förbestäl­la det­ta så går det att göra redan nu och priset lig­ger på 1 399 kro­nor och då ingår en hand­kon­troll, en Chrome­cast Ultra samt en tre månaders prenu­mer­a­tion av Sta­dia Pro. Vill du läg­ga en förhands­bokn­ing så går det att göra på Google Store.

Kommentarer