Android

Det krävdes en global pandemi för att få iOS och Android att börja prata med varandra

När det kommer till massiv anonymiserad kontaktdata

Apple och Google kom­mer via en tvåstegsraket göra det enklare för utveck­lare att ta fram appar som spårar kon­takt mel­lan män­niskor.

Med hän­vis­ning till att det just nu pågår pro­jekt runt om i världen för att genom mobil­po­si­tion­er spåra och försö­ka hin­dra sprid­nin­gen av Coro­na-viruset så kom­mer de båda bola­gen ta fram verk­tyg för att under­lät­ta den­na utveck­ling.

Det är genom att ta fram gemen­sam­ma API:er som utveck­lare hos myn­digheter, uni­ver­sitet och före­tag kan använ­da för att göra job­bet lättare och som ock­så gör att tele­fon­er från de båda oper­a­tivsys­te­men ham­nar i sam­ma sta­tis­tik och inte lever i två oli­ka värl­dar. Dessa kom­mer vara klara i maj.

Därefter kom­mer bola­gen ta fram ett blue­tooth-baser­at sys­tem som skall vara än mer drift­säk­ert än ovanstående API­er.

Bola­gen under­stryk­er att allt­ing kom­mer vara så kallad opt-in samt helt anonymis­er­at. Det bety­der med andra ord att det rör sig om att föl­ja sto­ra folk­strömningar, inte att försö­ka räk­na ut vem som legat med vem.

På sidan apple.com/covid19/contacttracing kom­mer det kom­ma mer infor­ma­tion men för när­varande funger­ar inte länken.

Det­ta slår delvis undan tele­op­er­atör­ernas delverk­samhet där de säl­jer den­na typen av data, dessu­tom min­dre anonymin­ser­at.

Hela pressmeddelandet

Apple and Google part­ner on COVID-19 con­tact trac­ing tech­nol­o­gy

Across the world, gov­ern­ments and health author­i­ties are work­ing togeth­er to find solu­tions to the COVID-19 pan­dem­ic, to pro­tect peo­ple and get soci­ety back up and run­ning. Soft­ware devel­op­ers are con­tribut­ing by craft­ing tech­ni­cal tools to help com­bat the virus and save lives. In this spir­it of col­lab­o­ra­tion, Google and Apple are announc­ing a joint effort to enable the use of Blue­tooth tech­nol­o­gy to help gov­ern­ments and health agen­cies reduce the spread of the virus, with user pri­va­cy and secu­ri­ty cen­tral to the design.

Since COVID-19 can be trans­mit­ted through close prox­im­i­ty to affect­ed indi­vid­u­als, pub­lic health offi­cials have iden­ti­fied con­tact trac­ing as a valu­able tool to help con­tain its spread. A num­ber of lead­ing pub­lic health author­i­ties, uni­ver­si­ties, and NGOs around the world have been doing impor­tant work to devel­op opt-in con­tact trac­ing tech­nol­o­gy. To fur­ther this cause, Apple and Google will be launch­ing a com­pre­hen­sive solu­tion that includes appli­ca­tion pro­gram­ming inter­faces (APIs) and oper­at­ing sys­tem-lev­el tech­nol­o­gy to assist in enabling con­tact trac­ing. Giv­en the urgent need, the plan is to imple­ment this solu­tion in two steps while main­tain­ing strong pro­tec­tions around user pri­va­cy.

First, in May, both com­pa­nies will release APIs that enable inter­op­er­abil­i­ty between Android and iOS devices using apps from pub­lic health author­i­ties. These offi­cial apps will be avail­able for users to down­load via their respec­tive app stores.

Sec­ond, in the com­ing months, Apple and Google will work to enable a broad­er Blue­tooth-based con­tact trac­ing plat­form by build­ing this func­tion­al­i­ty into the under­ly­ing plat­forms. This is a more robust solu­tion than an API and would allow more indi­vid­u­als to par­tic­i­pate, if they choose to opt in, as well as enable inter­ac­tion with a broad­er ecosys­tem of apps and gov­ern­ment health author­i­ties. Pri­va­cy, trans­paren­cy, and con­sent are of utmost impor­tance in this effort, and we look for­ward to build­ing this func­tion­al­i­ty in con­sul­ta­tion with inter­est­ed stake­hold­ers. We will open­ly pub­lish infor­ma­tion about our work for oth­ers to ana­lyze.

All of us at Apple and Google believe there has nev­er been a more impor­tant moment to work togeth­er to solve one of the world’s most press­ing prob­lems. Through close coop­er­a­tion and col­lab­o­ra­tion with devel­op­ers, gov­ern­ments and pub­lic health providers, we hope to har­ness the pow­er of tech­nol­o­gy to help coun­tries around the world slow the spread of COVID-19 and accel­er­ate the return of every­day life.

As part of this part­ner­ship, Google and Apple are releas­ing draft tech­ni­cal doc­u­men­ta­tion includ­ing Blue­tooth and cryp­tog­ra­phy spec­i­fi­ca­tions and frame­work doc­u­men­ta­tion.

Kommentarer