Nyheter

Det mest tragiska med Apple-butiken vid Kungsträdgården

...är alternativet.

En eventuell Apple Store i och vid Kungsträdgår­den är något som berör Stock­hol­mar­na och det har kom­mit in när­mare 1700 svar på det sam­råd som skick­ats ut från kom­munen.

Näs­tan alla är neg­a­tivt inställ­da. Fram­förallt hand­lar det om att det kom­mer en butik i stäl­let för restau­rang. Cata­ri­na Holdar på Stock­holms stads­byg­gnad­skon­tor säger till SVT: ” Det hand­lar om kärn­funk­tio­nen, att man förän­drar funk­tio­nen från restau­rang till butik. Folk vill inte ha en affär där, man tyck­er väl att en restau­rang är mer pub­lik.”

Det här är intres­sant, för det är inte det som frå­gan hand­lar om. Det är inte upp till varken poli­tik­er, tjän­stemän på kom­munen eller stadens invånare vad som finns på plat­sen där TGI Fri­day lig­ger idag. Så länge det inte byg­gs bostäder, indus­tri­er eller allde­les för högt och/eller estetisk som är helt galen så är det upp till den som äger tomträt­ten vad som byg­gs — och det är det Apple som gör. Det­ta då marken är plan­er­ade för så kallade kom­mer­siel­la fastigheter vilket inte gör skill­nad på restau­ranger och butik­slokaler.

Vänta, va?

Vän av ord­ning undrar säk­ert då var­för frå­gan är ställd från förs­ta bör­jan och var allt hal­la­baloo kom­mer i från.

Jo Apple önskar byg­ga en bety­dligt större lokal än vad som är plan­lagt för kom­mer­siel­la fastigheter vilket gör att man måste byg­ga på en bit som idag är plan­lagd som park. Att det idag är sten­be­lagt i båda zon­er­na och ingen ser skill­nad spelar ingen roll. En detalj­plan är en detalj­plan.

Inom den röda fyrkan­ten får Apple eller den som äger marken göra vad de vill. Men utan­för kräver beslut från kom­munen.

Där­för har Apple läm­nat in en önskan om att förän­dra den delen av parken till att ock­så innefat­ta kom­mer­siel­la fastigheter. Och det är det som nu ute på sam­råd och det som poli­tik­er­na i stads­byg­gnad­snäm­n­den och slut­li­gen kom­mun­fullmäk­tige skall beslu­ta om.

Där­för lär slutre­sul­tatet vara säm­re än båda alter­na­tivet. Om detalj­pla­nen inte ändras kom­mer Apple med störs­ta san­no­likhet inte byg­ga någon butik alls då det inte är troligt att man anser att den lil­la ytan som idag accepter­ar en butik är till­räck­ligt stor.

Därmed säljs antagli­gen marken igen. Där är det inte troligt att någon är beredd att beta­la 130 miljon­er kro­nor för att fort­sät­ta hyra ut den till en restu­rang.

Foto: A.Currell CC BY-NC 2.0. Mon­tage: Teknikveck­an.

Således lär de som firar när Apples förslag skro­tas sät­ta kaf­fet i vrångstru­pen när de i stäl­let  får en butik­slokal från en annan  stor ked­ja med bety­dligt min­dre sinne för att byg­ga något som pas­sar in i när­miljön.

Läs ock­så “Stort mot­stånd från alla håll till en Apple Store i Stock­holm”. Diskutera vidare: Gå med i Sveriges störs­ta Apple-grupp på Face­book.

Kommentarer