Android

Din Huawei-telefon kommer inte sluta fungera

Play Store fortsätter fungera på existerande telefoner

Google Play Store och dess bakom­lig­gande säk­er­hetssys­tem kom­mer fort­sät­ta fungera för dig som äger en Huawei-tele­fon. Det­ta klargjorde pre­cis Google via en tweet från det offi­ciel­la Android-twit­terkon­tot.

Utta­lan­det kom­mer som ett svar på det farhå­gor om att Huaweis tele­fon­er helt kom­mer kop­plas bort från Androids ekosys­tem så väl gam­la som nya i och med USAs regerings svartli­s­tande av den kine­siska gigan­ten.

Huawei står för några av de bäs­ta mobil­tele­fon­er­na på mark­naden men utan till­gån­gen till Google Play Store går det inte att säl­ja dem. Vidare har både Intel och Qual­comm sagt att man pausar samar­betet med Huawei i och med det nya dekretet.

Android i sig är open source och det finns möj­lighet att upp­dat­era och fort­sät­ta använ­da fritt för mobiltil­lverkaren och därmed erb­ju­da upp­da­teringar.

För när­varande så verkar det allt­så risk­fritt att köpa de Huawei-tele­fon­er som finns på mark­naden.

https://youtu.be/ao9wDJhLbmQ

Kommentarer