Sponsrat inlägg

EaseUS för att återställa ordningen

Hårdiskarnas frälsare
Hela detta inlägg är en annons för EaseUS

Ibland hän­der det otänkbara. Ibland hän­der det vi inte trodde skulle drab­ba oss själ­va.

I mitt fall så var det att jag for­mat­er­ade om fel hård­disk och la över ett 300GB stort bib­liotek på den innan jag insåg vad jag gjort.

Det finns några oli­ka alter­na­tiv i sådana fall. Ett är att acceptera ens mis­stag och gå vidare. Är det som i mitt fall, ovärderli­ga min­nen spa­rade på disken, så kan det vara läge att tit­ta på ett annat alter­na­tiv.

Det går alltid att läm­na in disken till en fir­ma som arbe­tar med att åter­stäl­la den. Men det kom­mer allt som oftast kos­ta mer än det smakar. Så innan vi tar till den åtgär­den så tes­tade vi ett pro­gram för att räd­da det som var­it på disken innan omfor­ma­terin­gen och att det skrevs nya sak­er till disken.

I det här fal­l­et så föll valet på pro­gram från EasyUS, EasyUS Data Recov­ery Wiz­ard. Pro­gram­met finns både till Mac och PC.

EasyUS data

Tålam­od är något som krävs i den här processen då det tar pro­gram­met några tim­mar att skan­na igenom en disk på 500GB, väl klar så vis­ar EasyUS upp alla fil­er den hit­tat på disken. Det går att bläd­dra runt i fil­er­na för att se vil­ka fil­er pro­gram­met har lyck­ats att åter­stäl­la. I mitt fall lyck­ades pro­gram­met, utöver fil­er­na som fanns på disken innan for­ma­terin­gen, hit­ta fil­er som var­it rader­ade sedan länge.

EasyUS data

För att sedan åter­stäl­la fil­er­na så behöver vi en disk som är minst lika stor som den vi åter­ställer från. Om vi väl­jer att åter­stäl­la till sam­ma disk som vi for­mat­er­at så min­skar vi risken för att kun­na åter­stäl­la alla fil­er­na då pro­gram­met skriv­er till disken den läs­er från. Så för att öka möj­ligheten för att få till­ba­ka vår data så införskaf­fade vi en disk på 1TB.

EasyUS data

Här köper ni Win­dows ver­sio­nen av pro­gram­met rabat­ter­at via oss.

Här är länken till pro­gram­met, upp till 2GB går att åter­stäl­la utan kost­nad.