Nyheter

Elfordon på två hjul får sänkt parkeringsavgifter i Stockholm

Elmopeder och elmotorcyklar

Nuvarande och framti­da ägare till elmo­pe­d­er och elmo­tor­cyk­lar kom­mer få det bil­li­gare att park­era i mån­ga av Stock­holms park­er­ings­garage. Vidare kom­mer man bör­ja installera lad­dplatser i en pilotan­läg­gn­ing

På förhyr­da platser blir hyran 20 pro­cent lägre. På besök­splatser blir priset 3 kr per timme. Till det införs ett nytt till­stånd som kostar 500 kro­nor per halvår och då får du park­era på alla besök­splatser för motor­cykel i staden.

– Beslutet innebär att det blir avsevärt bil­li­gare att park­era på utpekade platser för den som väl­jer eldrift fram­för för­brän­ningsmo­tor­er. Det ska självk­lart vara lätt att fat­ta rätt beslut när kli­mat­frå­gan är över­hän­gande. Där­för är jag myck­et glad att Stock­holm stad nu kan gå före och sän­ka pris­er­na för eldriv­na motor­cyk­lar och eldriv­na mope­d­er i Stock­holm Park­er­ings anläg­gningar” —  skriv­er Daniel Helldén (MP), trafik­bor­gar­råd i ett pressmed­de­lande.

Se ock­så vår video när vi tes­tar hyr­bara elmo­pe­d­er i Stock­holm via tjän­sten Blin­kee.

https://youtu.be/FM_w5VGAFPs

Kommentarer