Nyheter

Elsparkcyklar kan få parkeringsplatser i Stockholm

Så kallade hotspots

Intres­set för elspark­cyk­lar blir allt större i Sverige och de har gått från att vara rätt ovan­li­ga att se på gator­na till att finnas över­allt.

Stock­holms gator är trån­ga utan elspark­cyk­lar och nu med allt fler aktör­er så under­sök­er Stock­holms trafik­bor­gar­råd om dessa ska få dedik­er­ade park­er­ingsplatser, något som även kallas hotspots. Vad det bety­der i prak­tiken är att elspark­cyk­lar och hyr­cyk­lar inte län­gre kom­mer kun­na plac­eras vart som helst i staden utan måste häm­tas och läm­nas på utplac­er­ade hotspots.

Daniel Helldén (MP) säger till Di Dig­i­tal:

“Trafikkon­toret job­bar just nu med att ta fram förslag på hur man kan job­ba med den här ‘hotspot’-lösningen. Vad vi gör är att vi hyr ut marken gratis till dem och mark­er­ar upp den, deras uppgift är att hål­la rent och snyg­gt på plat­sen”

Käl­la Di

Kommentarer