Skrivet den 10 April 2019 kl 09:21 av Nyheter13 kommentarer9893

En av de viktigaste funktionerna saknas i IKEAs Sonos-högtalare
Inga röstassistenter

IKEAs Sonos-hög­ta­lare kom­mer inte vara i cen­trum av det smar­ta hem­met. Det­ta blir uppen­bart sedan det vis­ar sig att den sven­s­ka möbeljät­tens vari­anter av Sonos-hög­ta­lar­na inte kom­mer med mikro­fon­er.

Just möj­ligheten att kon­trollera hem­met via Alexa var en stor grej när Sonos lanser­ade sina upp­dat­er­ade pro­duk­ter häromåret. Man har ock­så lovat stöd för Google Assis­tant under året.

Det bety­der att förs­ta utgå­van av Sym­fonisk som är nam­net på pro­duk­tlin­jen i mångt och myck­et lik­nar Play:1 i funk­tion­alitet. Det bety­der allt­så att du kom­mer kun­na kop­pla ihop dem med andra hög­ta­lare från Sonos och exem­pelvis använ­da dem som bakhög­ta­lare i ett sur­round-sys­tem och lik­nande. Ett sådant sys­tem kan sedan styras med rösten som hel­het om de inklud­er­ar en Beam eller Sonos One. En skill­nad mot Play:1 är dock möj­ligheten till Air­Play 2 som bara funger­ar när Play:1 grup­peras ihop med någon av Sonos andra hög­ta­lare som har inbyg­gt Air­Play 2 stöd.

Utöver en van­lig hög­ta­lare släpps ock­så en kom­bin­er­ad lam­pa och hög­ta­lare. Båda pro­duk­ter­na förvän­tas kom­ma i augusti för en kost­nad runt tusen­lap­pen respek­tive två tusen kro­nor för lam­pan.

Lam­pan kom­mer inte vara tråd­frikom­pat­i­bel till en bör­jan men IKEA lovar att den sto­ra upp­da­terin­gen av Tråd­fri-sys­temet i okto­ber kom­mer lösa det.

Käl­la: The Ambi­ent.