Podcast

En av världens största poddar blir Spotify-exklusiv

Joe Rogan blir inlåst från 1 september

En av världens mest pop­ulära pod­dar, The Joe Rogan Expe­ri­ence, är den senaste i raden av pod­casts att bli exk­lu­siv för Spo­ti­fy.

Dealen gäller över flera år med start den 1 sep­tem­ber, med­de­lar före­taget i en press-release.

Man behöver inte vara pre­mi­umkund för att lyssna men man måste ha ett Spo­ti­fykon­to för att få till­gång till de full­ständi­ga avs­nit­ten, både vad gäller ljud och video. Videosnut­tar från avs­nit­ten kom­mer dock att pre­cis som tidi­gare finnas även på YouTube.

Enligt ett utta­lande från för­ra året av Joe Rogan själv så har hans podd unge­fär 190 miljon­er ned­laddningar var­je månad.

Spo­ti­fys sat­sning på pod­casts har fått kri­tik bl.a. för att det tar bort möj­ligheten för lyssnaren att använ­da sin van­li­ga pod­cast-app, t.ex. Apple Pod­casts eller Over­cast, och därmed frag­menter­ar ens lyssningskö och adder­ar onödig kom­plex­itet.

Mån­ga anser ock­så att den decen­tralis­er­ade och demokratiska metod som pod­casts byg­ger på (öpp­na stan­dard­er som RSS och utan gate­keep­ers) är något att vär­na om.

Tes­la-grun­daren Elon Musk fick rubrik­er när han gäs­tade The Joe Rogan Expe­ri­ence 2018

Kommentarer