Nyheter

En del över 13 år har fått sina konton på TikTok raderade.

Alla under 13 får bara titta på

Den omåt­tligt pop­ulära appen Tik­Tok, tidi­gare Musical.ly, har i köl­vat­tnet efter senaste rap­porter­na kring hur ped­ofil­er använt sig av kom­men­tars­fäl­ten på YouTube ager­at kring den ålder­s­gräns de tidi­gare har satt upp.

När du ska­par ett kon­to hos Tik­Tok så får du fyl­la i din ålder, alla de per­son­er som är under 13 år behöver ha en vård­nad­shavares god­kän­nande att använ­da appen. Något som är till för att till­go­dose FTC överen­skom­melsen för Children’s Online Pri­va­cy Pro­tec­tion Act.

Tik­Tok har nu ändrat strate­gi och istäl­let för att alla under 13 ska få en vård­nad­shavares god­kän­nande för att använ­da hela appen så har de nu valt att låta alla under 13 få till­gång till en mer begrän­sad och barn­vän­lig ver­sion av appen. I den här ver­sio­nen kom­mer de inte kun­na kom­mentera eller lad­da upp videos. De kom­mer dock få tit­ta på videos, om än att den delen ock­så är anpas­sad till barn under 13.

I till­t­aget så har tyvärr en hel del kon­ton för de som angett att de är under 13 år bliv­it rader­ade. Tik­Tok har adresser­at det hela på twit­ter, men det är än så länge oklart hur någon som fått sitt kon­to rader­at skall gå till väga för att få till­ba­ka det. Det finns tips på att det under ”Skic­ka ett e‑post” delen i appen beskri­va sitt prob­lem men Tik­Tok skriv­er att de som är över 13 men fyllt i fel ålder kan skic­ka in en kopia på sitt ID för att få till­ba­ka sitt kon­to.

Hur mån­ga som fak­tiskt har ett giltigt ID i ålder 13 till 15, som är den ålder­s­grupp där Tik­Tok är som mest pop­ulär låter vi vara osagt

Via: The Verge

Kommentarer