Nyheter

En första titt på Waze till CarPlay

Undvik bilköer

Det har inte hänt speciellt myck­et med Apples sat­sning att ta över mjuk­varan i bilar sedan lanserin­gen av CarPlay men nu när iOS 12 är lanser­at bör­jar det röra på sig ordentligt.

Nytt med iOS 12 och CarPlay är att Apple öpp­nar upp por­tar­na till fler tred­jepart­sutveck­lare som nu kom­mer kun­na släp­pa sina kar­tap­par, musikap­par och myck­et mer. Vi har nu tag­it en titt på betan till den Google-ägda nav­i­ga­tion­sap­pen Waze för att se om det är något att ha — men först går vi igenom vad Waze fak­tiskt är.

Waze är en nav­i­ga­tion­stjänst som är lite annor­lun­da om man jäm­för med van­li­ga nav­i­ga­tion­stjän­ster så som Apple Maps eller Google Maps. I Waze är det använ­dar­na som rap­porter­ar om det är köer, skett en oly­c­ka, är en poliskon­troll, vart det finns hastighet­skameror och använ­dar­na kan även mod­i­fiera kar­tor­na om det är vägar­beten eller annat. När man rap­porter­ar oli­ka hän­delser så får man även poäng som gör att ens egna “avatar” lev­lar upp.

Apple vill i sed­van­lig ord­ning att använ­dar­na ska kän­na igen sig i gränss­nit­tet oavsett om det är Apples egna appar eller om dom kom­mer från en tred­jepart­sutveck­lare, så rik­tlin­jer­na är hår­da och utveck­lare har inte jät­te­my­ck­et utrymme för hur dom vill utfor­ma och des­igna appen. Med det sagt så kän­ner man igen sig direkt i gränss­nit­tet från Apple Maps till CarPlay och Waze är väldigt enkelt att kom­ma igång med.

Även notis­er funger­ar utmärkt så om du har Spo­ti­fy öppet så får du en notis från Waze när det är dags att svän­ga eller vad det nu kan vara Waze vill dig. Skulle man vil­ja använ­da Siri för att nav­ig­era till när­maste Apple Store så blir man snabbt besviken då Apple Maps öpp­nas istäl­let för Waze och det går inte att ändra vilket pro­gram Siri ska öpp­na.

En annan rolig funk­tion är att om tele­fo­nen som är ihop­kop­plad med CarPlay har skär­men igång så visas under fär­den “turn by turn” så man  får en överblick över alla kom­mande svän­gar man kom­mer göra under fär­den.

Avs­lut­ningsvis så funger­ar Waze till CarPlay väldigt bra och att få ett upp­dat­er­at trafik­läge är något som mån­ga har sak­nat med Apple Maps så vi kan tän­ka oss att mån­ga kom­mer gå över till Waze. Det finns fort­farande en del kvar för Waze att sli­pa till i appen som kon­sti­ga över­sät­tningar men med tanke på att det­ta är en förs­ta beta så funger­ar det väldigt bra.

Kommentarer