Recensioner

En övervakningskamera, med inbyggd dammsugare

Trifo Max

Det är en robot­damm­sug­are” sa han, än så länge hade han inte min upp­märk­samhet. “Den har 3000 Pa sug­kraft”,

“Ja, jo det är ju myck­et”. Men det finns så myck­et mer inom hemau­toma­tis­er­ingsvärlden som har min upp­märk­samhet innan en ny damm­sug­are ham­nar på intres­selis­tan.

Den har även en kam­era som funger­ar som över­vakn­ingskam­era när du inte är hem­ma

Va!? när kan vi få tes­ta den?”

Damm­sug­aren kom till kon­toret dagen där­på till­sam­mans med en av agen­ter­na för pro­duk­ten. Han demon­str­erade hur den skulle installer­ades genom att skan­na en QR-kod på damm­sug­aren i appen. Appen finns både på Apples App Store och Google Play­store.

Vi har tes­tat otal­i­ga över­vakn­ingskameror och mån­ga av kameror­na vi tes­tat har inte ens resul­ter­at i recen­sion­er då kameror­na i sig inte tillför något nytt i en redan översväm­mad mark­nad av kameror till hem­met. Robot­damm­sug­are har fått ett något avmat­tat intresse senaste tiden då även den mark­naden bör­jat fyl­las med otal­i­ga mod­eller.

In på mark­naden kom­mer Tri­fo och vis­ar upp en robot­damm­sug­are med kam­era och vid förs­ta anblick ter sig det hela som en gim­mick. Men när det väl sjunkit in är det egentli­gen en över­vakn­ingskam­era på hjul vi har här. Alla över­vakn­ingskameror vi tes­tat har var­it fix­er­ade. Det vill säga att kameror­na var­it stil­la där vi plac­er­ade dem. Visst, vi har tes­tat kameror som går att vri­da och rotera i alla oli­ka vin­klar men att kun­na köra runt kam­er­an för att kol­la vad som fak­tiskt hän­der och att nu ha möj­ligheten att när jag läm­nar hem­met stäl­la kam­er­an pre­cis fram­för dör­ren med Motion Detec­tion igång, det är något helt nytt.

Tri­fo har även slängt in en mikro­fon och hög­ta­lare i damm­sug­aren vilket gör att det går att ha en tvåvägskom­mu­nika­tion genom damm­sug­aren. Hur effek­tivt det är att skri­ka på eventuel­la inbrottstju­var och föl­ja efter dem med damm­sug­aren låter vi vara osagt. Tri­fo själ­va fram­ställer det som en funk­tion för att pra­ta med famil­jemedlem­mar. Kanske för famil­jemedlem­mar­na som sak­nar mobil­tele­fon, men annars tror jag ett van­ligt videosam­tal är mer läm­pat för kom­mu­nika­tion än att pra­ta genom en damm­sug­are.

I Tri­fo-appen så går det att manuellt köra runt damm­sug­aren med virtuell joy­stick, stäl­la in punk­ter vi vill att den ska åka till och öka och min­s­ka sug­kraften hos damm­sug­aren. Det går även att ta skär­m­dumpar på vad kam­er­an ser för stun­den eller spela in video på vad damm­sug­aren ser.

Damm­sug­aren i sig är en ruskigt bra damm­sug­are, att det sneglats myck­et åt Roborocks håll när den här damm­sug­aren tag­its fram är inget som undgår. Men damm­sug­aren har ändå sin egna touch och speci­fika­tion­s­mäs­sigt är den i jäm­förelse med andra robot­damm­sug­are på mark­naden topp­fylld. Den har 3000 Pa i sug­kraft, en damm­lå­da på 600 ml, 5,200 mAh bat­teri som ger 120 minut­ers städ­ning och sist men inte minst har den inte­gra­tion med Alexa. Det ryk­tas om att det kom­mer kom­ma inte­gra­tion med fler hemau­toma­tis­er­ingstjän­ster framöver.

Damm­sug­aren kostar $399 hos Tri­fo

 

Kommentarer