Skrivet den 7 November 2018 kl 20:54 av AppleComments Off on Enklare att byta batteri på MacBook Air 2018640

Enklare att byta batteri på MacBook Air 2018
Klistret satt inte så hårt.

Apple har sedan 2012 lim­mat fast alla sina bat­teri när det kom­mer till Mac­Book och Mac­Book Pros med reti­na dis­play.
Har det var­it så att du har önskat att byta ut ditt bat­teri så har du var­it tvun­gen att byta hela top­p­caset. Det bety­der att Apple har anti­n­gen själ­va eller via en åter­försäl­jare byter ut både tan­gent­bord och track­pad.

Bat­teri­et på Mac­Book är det fort­farande fastk­lis­trat på top­p­caset. Allt­så den met­allde­len där tan­gent­bord och track­pad sit­ter, men nu har Apple försett genius bar och sina auk­toris­er­ade åter­försäl­jare med verk­tyg för själ­va kun­na ta bort bat­teri­et och sät­ta dit ett nytt.

När det nya bat­teri­et väl är på plats så kom­mer datorn att plac­eras i Apples redan exis­terande iPhone dis­play press verk­tygs som redan finns hos de auk­toris­er­ade verk­städer­na. Klis­ter­rem­sor­na i Mac­Book Air är exakt sam­ma som på iPhone.

I vän­tan på att iFix­it eller någon annan ger sig på Mac­Book Air och under­sök­er hur den verk­li­gen ser ut inuti så vet vi inte om det är en förän­dring av desig­nen som möjlig­gör att det går att byta bat­teri lättare än tidi­gare. Är det en design­förän­dring så kom­mer för­mod­li­gen Mac­Book och Mac­Book Pro fort­farande behö­va byta hela top­caset när det är dags för bat­teribyte.

MacRu­mors

 

Comments are closed.