Recensioner
Foto: Leon Esse

EPOS | Sennheiser GSP 670 trådlöst gaming headset — mycket vill ha mer

Bortskämd som man är
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

När du ringer till kol­le­gan och han tyst­nar och efter en stund säger “Vilken under­bar röst du har”, då vet man att det här är ett påko­stat head­set.

Skyhöga förväntningar

Men sak­er som kostar pre­mi­um ten­der­ar ock­så att lik­na aktiemark­naden — det krävs inte bara att de lev­er­erar tekniskt, de måste även har­monis­era eller slå förvänt­ningar­na. Med ett ordi­nar­ie pris på 3600 kro­nor så kan vi minst sagt säga att förvänt­ningar­na är sky­hö­ga.

Men först, låt oss pra­ta Gam­ing Head­set, alla har dem, pre­cis varen­da tillverkare som någon­sin gjort något med ljud och/eller något spel­re­lat­er­at. Så även Sennheis­er, typ. Det har var­it ett bolag bakom och en licens och just nu är man mitt uppe i att rebran­da rub­bet till EPOS. Men tills det är klart så är det Sennheis­er log­ga på pro­duk­ter och kar­tong som gäller.

Peter Esse sittande i en soffa med EPOS Sennhsier GSP 670 på huvudet och en Playstation-kontroll i handen.

Form

Det ihop med desig­nen på hör­lu­rar­na gör att vi tar upp dem med mix­ade känslor. Det är rik­tigt myck­et Uni­ver­sal Sol­dier över GSP 670 — vi är redo att räd­da en hel värld. Men väl uppack­ade blir känslan över att göra en Van Damme något däm­pad på grund av att allt är i plast. Det är inte så att det är dåligt i sig eller ger en känsla av dålig plas­tk­val­ité, snarare att desig­nen inspir­erar till något så än mer lyx­igt.

Sam­ma sak är volymkon­trollen på höger­si­dan, det är en stor ratt med ett myck­et adek­vat mot­stånd, lite som en påkostad volymkon­troll i en bil. Men igen, har vi kom­mit så här långt vill vi ta det hela vägen med en kon­troll av exem­pelvis borstad alu­mini­um.

Sennheiser GSP 670 liggandes på en Playstation 4 Pro.

Funktion

GSP 670 lev­er­eras med en Micro-USB-kabel som både funger­ar som lad­d­k­a­bel men ock­så om du vill köra ljudet över sladd. Här behöver upphovs­män och ‑kvin­nor­na gå och bik­ta sig för avsak­naden av USB‑C. Därutöver har vi en USB-don­gel som funger­ar som RF-mot­ta­gare. Den är av någon anled­ning ett krav för att kop­pla in GSP 670 till PS4:an, det går ej att anslu­ta dem direkt via blue­tooth utan att kon­solen hän­vis­ar till att stop­pa in don­geln. Vi gis­sar att det beror på att den då inte får sam­ma låga latens då.

Kör vi Win­dows 10 kan vi installera The Gam­ing Suite för att ska­pa se eller ska­pa nya ljud­pro­fil­er för oli­ka spel eller andra före­ha­vande så som film och ger vi så här myck­et pen­gar för ett head­set är det fak­tiskt din för­ban­nade skyldighet att läg­ga lite tid på det. Du kan ock­så sep­a­r­era inkom­mande ljud på PCn vilket gör att du kan sät­ta en volym på dina med­spelares röster om de kom­mer från ett sep­a­rat pro­gram och en annan på ljudet från själ­va spelet. Dessvärre måste vi använ­da kabel eller den med­föl­jande don­geln för att det skall fungera. Blue­tooth gör sig ej besvär.

I The Gam­ing Suite ställer vi ock­så in hur myck­et brusre­duc­er­ing och eventuel­la effek­ter “för var­mare röst” vi vill ha.

Utöver rat­ten för volym har vi en av och på-knapp som dessu­tom funger­ar som Blue­tooth-parn­ingsknapp samt en knapp för att byta mel­lan färdi­ga ljud­pro­fil­er. Men hur myck­et vi än tryck­er så förän­dras inte ljudet märk­bart — föru­tom när vi är inkop­plade i Win­dows-datorn och det är vi ju så säl­lan som kon­sol­spelare. Vi stänger av micen genom att dra upp micen uppåt och på igen genom att dra ner den fram­för vår mun, smart!

Mycket rent ljud

Ljud­mäs­sigt har vi det här med förvänt­ningar igen och här blir det genast en ped­a­gogisk utman­ing att förk­lara förde­lar­na. För gre­jen är den att de låter allde­les fan­tastiskt, men kanske inte på det sät­tet som en kan tro. Vi vill gär­na lik­na dem med ett par stu­dio­hög­ta­lare — det låter väldigt bra, men det blir ock­så så nära käl­lan ett ljud kan bli. Fort­farande oklart?

Så här. När vi sit­ter och lyssnar på musik låter det myck­et till­fred­stäl­lande, när vi sit­ter och spelar ett open world-spel med även­tyrsinslag och myck­et ambi­entljud så hör vi var­je detalj, var­je fot­steg, till och med de oli­ka under­la­gen. Men när vi sit­ter och tit­tar på en duss­in­film på Net­flix och hör fly­g­pla­nen fly­ga över oss och bomber­na fall­er ja då sak­nar vi onek­li­gen sub­wof­fern från hem­ma­bion. Kanske är upplevelsen av Des­tiny 2 det bäs­ta exem­plet, det spelet har alltid haft vapen vars ljud­ef­fek­ter låter tråk­it nära ärt­pis­tol­er. GSP 670 gör lite för att ta bort den effek­ten men sam­tidigt har vi aldrig hört ett så detaljrikt ärtljud tidi­gare.

Allt det­ta förän­dras med pro­fil­er men som vi kon­stat­er­at ovan kom­mer vi inte åt dem utan att vara ansluten till Win­dows-datorn. Hade pro­fil­er­na lagrats på head­setet och kunde väl­jas även ansluten till andra enheter så hade GSP 670 var­it så nära per­fek­tion en kan kom­ma.

GSP 670 stöd­jer 7.1 sur­roundljud men gis­sa vad, det kräver ock­så ansluten till Win­dows och The Gam­ing Suite igång. Ahh­h­h­hh!!!

Sennheiser RF-dongel för att skicka ljud vidare till GSP 670 instycken i en Playstation 4

Trådlöst är trådlöst

Läs­er vi använ­dar­recen­sion­er verkar EPOS Sennheis­er GSP 670 delas mel­lan de som ger det högs­ta betyg och de som ger det myck­et lågt betyg. Fram­förallt kla­gar de som ger den lågt betyg på att ljudet hackar eller inte funger­ar som det skall. Det­ta är inget vi har upplevt i våra tester men sam­tidigt låter det pre­cis som de inter­mit­ten­ta prob­lem som lätt dyk­er upp när det kom­mer till blue­tooth då och då, oavsett hör­lu­rar.

Trådlöst ljud är inte alltid sta­bilt och vill vi helt slip­pa undan är det kabel som gäller men ock­så den med­föl­jande RF-sän­daren som då sit­ter på utsi­dan av dina enheter och därmed ger bät­tre täck­n­ing. Oberoende om don­geln används eller blue­tooth från dator eller annan enhet så finns det oftast hun­dratals blue­tooth-enheter i närheten om du bor i en lägen­het. Till på det använ­der Wifi sam­ma frekvens­band på 2,4 GHz så det kan bli trångt i luften och det kan påver­ka pre­stan­dan för stun­den.

Sammanfattning

För så här myck­et pen­gar vill vi ha per­fek­tion och det får vi fak­tiskt inte, vi får bara något som är väldigt bra och ett ljud att sak­na i mån­ga typer av spel medan vi får lyssna på annat i de bom­bastiska filmer­na. Men störs­ta prob­lemet att mate­ri­alet inte når upp till vad utseen­det lovar och kanske inte heller priset. I näs­ta ver­sion vill vi se USB‑C, met­allde­tal­jer och mjuk­vara även till Mac samt att pro­fil­er­na sparas på själ­va head­setet. Slut­li­gen kan vi kon­stat­era att de är otroligt skö­na att ha på sig.

Betyget i det­ta fal­l­et är baser­at på behovet för oss som kör både kon­sol, PC och Mac. Om syftet endast är att kop­pla in det till en PC kan du bumpa upp betyget med en poäng.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 3/5
 • Total­be­tyg 3/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Sit­ter myck­et skönt.
 • Så pre­mi­um det kan bli med plast.
 • Myck­et rent ljud.

MINUS

 • Myck­et vill ha mer, ge oss met­allinslag.
 • Det är endast på Win­dows som den kom­mer till sin rätt.
 • Micro-USB?! Lanser­ingsår 2019?! Skämmes!

DETALJER

 • Anslut­ning: USB, Blue­tooth 5, RF-don­gel.
 • Färg: Silver/svart
 • Bat­ter­i­tid — 16 teo­retiska tim­mar upp­kop­plad mot RF-don­geln eller 20 tim­mar via Blue­tooth. Lad­das med med­föl­jande USB-kabel.
 • Pris: Från ca 3600 kr — se dagsak­tuellt pris hos Pris­jakt.
 • Alter­na­tiv: EPOS Sennheis­er GSP 600 är sam­ma hör­lu­rar men utan trådlösa funk­tion­er — de kostar ca 1200 kro­nor min­dre. Se aktuellt pris hos Pris­jakt.

Annons: Köp EPOS Sennheis­er GSP 670 via Web­hallen.

Kommentarer