Android

EU-parlamentet jobbar åter igen för en enhetlig standard för mobil laddning

Diskussion nu, votering i framtiden

EU-par­la­mentet har insett att det ini­tia­tiv från 2014 som skulle få tillverkar­na av mobil­tele­fon­er att använ­da en och sam­ma lad­dare inte blev så myck­et mer än en tum­me­tott i verk­ligheten.

Upp­dat­er­at: 200130nu har EU-Par­la­mentet rös­tat ja till att påbör­ja arbetet med gemen­sam stan­dard.

Nu kan det därmed vara dags att ta i med hård­han­skar­na och frå­gan har bör­jat diskuteras igen. Målet är att vi skall kun­na använ­da sam­ma lad­dare oavsett om vi har en iPhone, Android-tele­fon eller för den delen hör­lu­rar eller läs­plat­tor.

Det kan tyckas som en bra idé för oss kon­sumenter men frå­gan är om det är det. När frå­gan dök upp långt innan beslutet 2014 så levde vi i en värld där alla tillverkare hade sina egna lad­dare, gär­na som en enhet med egen kon­takt och slad­den fast i själ­va strömk­lumpen.

Väl framme i 2014 var idén att stan­dard­is­era till Micro-USB. Tänk om det gått hela vägen och vi hade var­it fast med den fasans­ful­la kon­tak­ten? Idag har vi USB‑C och var­je gång en tillverkare lanser­ar en pro­dukt som sak­nar det får den kri­tik. Kri­tik kom­mer allt mer för de mobiltil­lverkare som använ­der sin egen snab­bladdning i stäl­let för att köra USB‑C och Pow­er Deliv­ery i båda ändar­na.

Det här är helt och hål­let ett mark­nadsini­tia­tiv där kon­sumenterna själ­va ställt kraven och snart har vi en enhetlig stan­dard i både pro­duk­ter­na och hos dess lad­dare. Om Apple fort­sät­ter ha light­ning i ena endan gör egentli­gen inte så myck­et så länge själ­va lad­de­len har USB‑C om alter­na­tivet är en stag­ner­ing av utveck­lin­gen.

Kommentarer