Skrivet den 15 April 2019 kl 11:12 av Nyheter3 kommentarer1004

EUs nya upphovsrättslagstiftning är nu genomröstad
Länkskatt och filter skall genomföras

EUs min­is­ter­råd rös­tade i dag igenom den kon­tro­ver­siel­la upphovs­rättslags­tift­ning som bland annat inklud­er­ar artikel 11 och artikel 13. Länkskatt respek­tive innehålls­fil­ter.

Nu har medlem­slän­der­na 2 år på sig att genom­föra förän­dringar­na men exakt vad det innebär för mediein­dus­trin och enskil­da använ­dare lär vi får se. Exem­pelvis YouTube har redan ett väl använt uppladdnings­fil­ter i dagsläget och även Face­book har delar på plats.

När det kom­mer till möj­ligheten för mediehus att få betalt från sök­mo­tor­er — i prak­tiken Google — när dessa har med ett utdrag av artikeln lär dessa vara begrän­sade. Det­ta då Google har som tra­di­tion att helt enkelt ta bort dessa sökre­sul­tat i de län­der där man tes­tat. Vilket i sin tur resul­ter­at i en trafik­min­skn­ing med runt 30% till dessa sajter.

Sverige var en av de få län­der som rös­tade nej och det­ta på grund av att oppo­si­tio­nen fick majoritet och tvin­gade regerin­gen att rös­ta emot sin egen stånd­punkt.

Häromda­gen inter­vjuade vi sveriges mest kun­ni­ga jour­nal­ist i frå­gan och den kan du lyssna här.

Käl­la: Emanuel Karl­sten.