Nyheter

Facebook köper GIPHY

Hur många GIFar får man för 400 miljoner dollar?

Face­book tillkän­na­gav idag att de köpt upp den pop­ulära GIF-plat­tfor­men GIPHY. Enligt Axios beta­lar de 400 miljon­er dol­lar.

Innehåll från GIPHY är sedan tidi­gare inbyg­gt i Face­book-ägda Insta­gram som ett sätt att kry­d­da till dina sto­ries men nu menar före­taget att man vill ”förd­ju­pa inte­grerin­gen”. Sam­tidigt säger de att de kom­mer fort­sät­ta att erb­ju­da GIPHYs tjän­ster till tred­je part via deras API.

Via: MacRu­mors

Kommentarer