Skrivet den 20 December 2019 kl 16:07 av Nyheter1 kommentar292

Facebook: läckta personuppgifter, 267 miljoner användare är berörda
Ännu en Facebookläcka!

Face­book har de senaste åren skakats om utav oli­ka typer av läck­or utav använ­dar­nas per­son­uppgifter kan inte ha undgått någon. It-säk­er­het­s­an­a­lytik­ern Bob Diachenko kunde igår rap­portera att 267 miljon­er använ­dare är berör­da i en ny läc­ka utav per­son­uppgifter. Läck­an består utav uppgifter om använ­dar­nas tele­fon­um­mer, namn och använ­dar-id som har bliv­it pub­licer­ade på en öppen data­bas. Data­basen har var­it öppen för vem som helst att kom­ma in på, där­för att data­basen sak­nade lösenordssky­dd. Uppgifter­na har var­it pub­licer­ade i minst 16 dagar och skulle kun­na använ­das av krim­inel­la för att skic­ka ut massvis utav sms i syfte att spri­da reklam eller poli­tiska bud­skap, skriv­er Com­par­itech.

Det skall ock­så sägas att det är mes­tadels per­son­er med amerikan­skt med­bor­garskap som är berör­da.

En tales­per­son till Face­book säger i en inter­vjuEngad­get att ”vi tit­tar på det­ta, men vi anser att det san­no­likt rör sig om data som sam­lats in innan vi bör­jade för­bät­tra medlem­mar­nas datasky­dd för några år sedan.”