Nyheter

Facebook lanserar Facebook Pay

Nope.

Det har länge pratats om Face­books egna betal­lös­ning och under den­na vec­ka kom­mer den lanseras men till en bör­jan enbart i USA.

Face­book Pay kom­mer att fungera i Face­book, Mes­sen­ger, Insta­gram och What­sApp men till en bör­jan är det bara Mes­sen­ger och Face­book som kom­mer ha betal­ningslös­nin­gen på plats. Det funger­ar som så att man kop­plar sitt van­li­ga kon­toko­rt till Face­book Pay och sedan går det att skic­ka pen­gar till vän­ner via Mes­sen­ger eller använ­da det för att beta­la för fyn­det vi gjort på Face­book Mar­ket­place och det går även att använ­da för dona­tion­er som dyk­er upp i flödet.

Allt sköts krypter­at och det går att se his­toriska transak­tion­er, få sup­port vi chatt och myck­et mer. Om tjän­sten kom­mer att lanseras även i Sverige framgår inte så det åter­står att se.

Käl­la: Face­book

 

 

Kommentarer