Nyheter

Facebook messenger till dator

Windows och macOS

Idag med­de­lade Face­book att Face­book Mes­sen­ger äntli­gen lanser­ats till både Win­dows och Mac OS.

Det är en dedik­er­ad Face­book Mes­sen­ger app för datorn som låter dig chat­ta, ringa och göra videosam­tal till nära och kära.

du hit­tar appen på Mac App Store och här till Win­dows

 

Här är några höjd­punk­ter:

  • Grup­pvideosam­tal på en större skärm. Håll kon­tak­ten med familj och vän­ner, delta i ett trän­ingspass eller vara värd för en virtuell hap­py hour.
  • Lätt att anslu­ta. Du behöver inte kun­na någons e‑postadress eller tele­fon­num­mer efter­som alla dina Face­book-vän­ner har Mes­sen­ger.
  • Gör flera sak­er sam­tidigt. Dina chat­tar är lät­till­gäng­li­ga, och du kan hop­pa in och ut ur appen medan du gör andra sak­er på din dator.
  • Notis­er. Du kan få avis­eringar för nya med­de­landen, så att du snabbt kan hit­ta den chatt du letar efter. Men du har kon­troll — du kan väl­ja att stän­ga av och snooza avis­eringar.
  • Chat­tkon­ver­sa­tion­er synkro­nis­eras mel­lan mobil och dator. Du kom­mer aldrig att mis­sa ett sam­tal eller ett med­de­lande oavsett vilken enhet du använ­der.
  • Allt du älskar med Mes­sen­ger på en större skärm. Inklu­sive Dark Mode och GIF.

Käl­la: Face­book

Kommentarer