Nyheter

Färre piratkopierar på internet

You Wouldn't Steal a Car!

Piratkopierin­gen är på väg ner, till­gång till lagli­ga alter­na­tiv ses som en förk­lar­ing men inte det är inte allt.

Sven­s­ka Patent- och reg­istreringsver­ket har gjort en under­sökn­ing som vis­ar att piratkopier­ing är på väg nedåt och det fram­förallt bland ung­domen. Sedan 2017 har antal så kallade piratan­vän­dare min­skat med 7 pro­cen­ten­heter, från 21 pro­cent till 17 pro­cent.

Bland 16 till 29-åringar­na har det näs­tan halver­ats från 48 pro­cent till 28 pro­cent. Förk­larin­gen enligt PRV är till­gån­gen till lagli­ga alter­na­tiv men anser ock­så att de själ­va haft en stor del av det hela genom infor­ma­tion­skam­pan­jer.

”Det finns fler med­vet­na kon­sumenter i dag, man vill göra rätt, och det gäller även när man kon­sumer­ar dig­i­talt mate­r­i­al på nätet. En annan fak­tor är att det finns fler och bät­tre lagli­ga plat­tfor­mar och slut­li­gen tror jag att vår kam­panj, där vi uppl­yser om vad man bidrar till genom de ille­gala sajter­na, har påverkat.” Säger Mar­gare­ta Ter­nell, Mark­nads- och kom­mu­nika­tions­di­rek­tör på PRV till SVT Nyheter.

Under­söknin­gen gjordes genom 2 000 web­bin­ter­vjuer med ett slump­mäs­sigt urval av boende i Sverige, mel­lan den 11 och 29 novem­ber 2019 och utfördes av Kan­tar Sifo på upp­drag av PRV.

YouTube-klip­pet ovan är inte från PRVs kam­panj utan något som amerikan­s­ka Fed­er­a­tion Against Copy­right Theft och Motion Pic­ture Asso­ci­a­tion of Amer­i­ca  (MPAA) kokade ihop och fanns med på mån­ga DVD-filmer mel­lan 2004 och 2007 ofta utan möj­lighet att ta sig för­bi det. Det har gjorts mån­ga par­o­di­er på den så som den här.

Vad tror du, vad beror atti­tyd­förän­drin­gen på? Ökad pri­vat­moral eller lagli­ga alter­na­tiv?

Kommentarer