Nyheter

Film på lätt svenska om marknadsföring för influensers

Du måste annonsmarkera saker när du får pengar

Kon­sumentver­ket har tag­it fram en film där de förk­larar vad som gäller för influ­ensers och mark­nads­föring. Egentli­gen är det ingent­ing nytt men det har bliv­it rätt myck­et grå­zon­er i och med att i den här bran­schen är det sam­ma per­son­er som gör redak­tionellt innehåll som gör rekla­men. Men då gäller det att vara extra tydlig.

Vi på Teknikveck­an får aldrig pen­gar för att ska­pa redak­tionellt innehåll. Däre­mot gör vi spon­srade video och då med­de­lar vi att den är spon­srad. Ofta länkar vi till före­tag som affil­i­atelänkar och då står det mark­er­at längst upp att artikeln innehåller den typen av länkar. Övri­ga intäk­ter är ban­nerreklam och tra­di­tionell reklam på YouTube och podd.

Du kan ock­så ta del av infor­ma­tio­nen medelst skrift.

Kommentarer