Nyheter

Fitbit Charge 4 lanserad

GPS och Zoner

Fit­bit har i dag lanser­at nyheter­na för 2020.

Det är en upp­dat­er­ad ver­sion av Fit­bit Charge som vi får se. Nam­net blir Charge 4 och utseen­det är det sam­ma som föregån­garen Fit­bit Charge 3. Vad som är nytt i Fit­bit Charge 4 är att den nu har bliv­it med GPS och trän­ingszon­er.

Fit­bit gör allt för att få ut så myck­et som möjligt av GPS och lanser­ar i dag även en hel del nya funk­tio­nen till deras sto­ra Fit­bit plat­tform.
Det förs­ta är Active Zone Min­utes, som är en ny mät­metod för att fak­tiskt ge en mer kor­rekt feed­back till använ­dar­na kring deras rörelse.

Active Zone Min­utes baseras på rek­om­men­da­tion­er från ledande häl­soor­gan­i­sa­tion­er inklu­sive Värld­shäl­soor­gan­i­sa­tio­nen WHO, Amer­i­can Heart Asso­ci­a­tion och det amerikan­s­ka häl­sode­parte­mentet, som rek­om­mender­ar 150 minut­er av måt­tlig till inten­siv aktivitet var­je vec­ka.

charge4-rosewood-rosewood-gradient-2

 

Fit­bit räk­nar nu ut dina per­son­li­ga trän­ingszon­er som baseras på ålder och vilopuls på mor­gonen. Den upp­dat­eras kon­tin­uerligt utifrån vad vilopulsen var­it på mor­gonen.

Det finns tre oli­ka zon­er att röra sig mel­lan, fettförbränning‑, puls- och topp-zonen. Så fort vi kom­mit upp över fet­tför­brän­ningszo­nen så kom­mer vi få dub­bla poäng. Det vill säga att en timmes prom­e­nad med hun­den räk­nas som 60 minuter/ 60 poäng medan en löp­tur med hun­den på 30 minut­er ock­så ger 60 poäng.

Det går nu att efter en löprun­da, med hjälp av GPS och reg­istrering av pul­szon­er, se var någon­stans längs löprun­dan som det var mest ansträn­gande. Ytterli­gare en ny funk­tion som vi gillar är att Fit­bit nu kan mär­ka av automa­tiskt om vi är ute och rör på oss, så har vi glömt sät­ta igång reg­istrering av ett löp­pass så finns det redan reg­istr­erat.

Efter­som fysisk aktivitet ser annor­lun­da ut för alla har Fit­bit utveck­lat Active Zone Min­utes som hjälper dig att förstå hur din aktivitet bidrar till din allmän­na häl­sa, utöver antalet steg du tar. Med Fit­bits Pure­Pulse® 24/7 pul­sreg­istrering använ­der Active Zone Min­utes dina per­son­li­ga pul­szon­er för att reg­istr­era din presta­tion under alla pul­shö­jande aktiviteter – allt från HIIT-pass till pow­eryo­ga eller en rask prom­e­nad. Få poäng för var­je min­ut av måt­tlig aktivitet i fet­tför­brän­ningszo­nen och dub­bla poäng för inten­siv aktivitet i puls- och top­p­zon­er

charge4-storm-blue-black-gradient-2

Fit­bit är ock­så med­vet­na om att fysisk aktivitet led­er till bät­tre sömn som led­er till bät­tre immun­försvar så även vid söm­n­reg­istrerin­gen får vi se nya funk­tion­er. Smart Wake är funk­tio­nen som räk­nar ut när du inte län­gre är i djup­sömn och väck­er dig då innan du hin­ner gå in i djup­sömn igen.

Sömn är en vik­tig del för din allmän­na häl­sa, ditt väl­befinnande och ditt immun­försvar. I Charge 4 ingår Fit­bits ledande söm­n­funk­tion­er som kom­mande Smart Wake. Den­na funk­tion har tidi­gare bara fun­nits på Fit­bits smartk­lock­or. Smart Wake använ­der mask­inin­lärn­ing för att väc­ka dig under en opti­mal tid av din söm­n­cykel.

Fit­bit Pay som är Fit­bit egna kon­tak­tlösa betal­ningsme­tod kom­mer det­ta året till alla ver­sion­er av Charge.

charge4-black-black-gradient-2

Pris­er­na är 1699 för Clas­sic mod­ellen och 1899 för spe­cial edi­tion.
Färg­er­na är Black och Rose­wood, och Gran­ite Reflec­tive Woven/Black för Spe­cial edi­tion mod­ellen. Senare i år kom­mer fär­gen Blue Storm att lanseras.

Fit­bit Charge går att bestäl­las hos Web­hallen redan nu och 20 april kom­mer den gå att köpa i han­deln.

 Fitbit Charge 4.

Kommentarer