Nyheter

Flera användare klagar på dålig mottagning i Apples nya telefoner

You're holding it wrong?

Flera använ­dare som har köpt iPhone XS och iPhone XS Max skriv­er nu på Apples sup­port­fo­rum, red­dit och flera andra ställen att mot­tagnin­gen över mobil­nätet är dålig. Sam­ma sak verkar gäl­la när dom kop­plar upp sig på ett WiFi och mån­ga skriv­er att dom får bety­dligt säm­re hastigheter och mot­tagn­ing än med äldre iPhone-mod­eller.

Prob­lemet verkar ha drab­bat kun­der över hela USA och verkar inte härle­da till en speci­fik oper­atör och en använ­dare skriv­er “ANTENNAGATE2K18 BOYS WE HERE NOW“

Om det­ta är en ny “anten­na­gate” låter vi vara osagt och förhopp­n­ingsvis rör det sig bara om ett antal defek­ta enheter eller något som Apple kan lösa med en mjuk­varu­fix. För er som inte vet vad “anten­na­gate” är så kom det ordet in i his­to­rieböck­er­na när Apple lanser­ade iPhone 4. Om man höll tele­fo­nen på ett visst sätt så kunde man döda mot­tagnin­gen näs­tan helt. Det­ta löste Apple genom att bju­da på en bumper som alla kun­der kunde bestäl­la.

En kund mailade till Steve Jobs innan anten­na­gate blev känt och nedan kan ni se hur det svaret såg ut:

Apple släppte lite senare även ett offi­ciellt utta­lande om sak­en och då lät det så här:

“Grip­ping any mobile phone will result in some atten­u­a­tion of its anten­na per­for­mance, with cer­tain places being worse than oth­ers depend­ing on the place­ment of the anten­nas. This is a fact of life for every wire­less phone. If you ever expe­ri­ence this on your iPhone 4, avoid grip­ping it in the low­er left cor­ner in a way that cov­ers both sides of the black strip in the met­al band, or sim­ply use one of many avail­able cas­es.”

Via The Verge

Kommentarer