Nyheter

Fokus på säkerhet och ansvar när Lime Elscootrar etablerar sig i ny stad

Sundets Pärla

Lime föl­jer efter Voi och etabler­ar sig i Hels­ing­borg. Men den här gån­gen sät­ter man inte bara ut skarp­cyk­lar­na på stan utan bolaget bjud­er in till event.

I mor­gon den 11 juli mel­lan 08.00 och 10.00 kan alla Hels­ing­bor­gare kom­ma till Radis­son Blu och tes­ta hur de funger­ar. De 50 förs­ta får en varsin hjälm.

Hels­ing­borg var staden som blev upp­märk­sam­mad för den förs­ta död­soly­ck­an där elscoot­er var inblandad. Då talades det om myn­digheter ville för­b­ju­da elspark­cyk­lar helt men det visade sig senare vara ett miss­förstånd.

Oavsett är det vik­tigt att sky­d­da huvudet. Även tidi­gare har Lime fokuser­at på kon­sten att bära hjälm genom att göra det till ett design­föremål.

Med lanserin­gen i Hels­ing­borg finns Lime i sex städer och det är Malmö, Lund, Hels­ing­borg, Stock­holm, Göte­borg och Upp­sala.

https://youtu.be/VOnpvxIS8Ns

Kommentarer