Bilar

Föräljningen av elbilar ökar och så kommer vi skatta för dem i framtiden

Totalförsäljningen minskar

Nyreg­istrerin­gen av nya bilar min­skade med elva pro­cent i jan­u­ari. Enligt bil­bran­schens lob­by­or­gan­i­sa­tion Bil­swe­den var det­ta vän­tat med tanke på följd­ef­fek­ter­na av Bonus-malyssys­tenet. Folk pas­sade helt enkelt på att köpa dri­vmedelss­lukande bilar innan det infördes.

Det­ta tror man kom­mer påver­ka den jäm­förande försäljnin­gen mot för­ra året fram till juni.

Däre­mot ökade antal lad­dbi­lar och är nu 13 pro­cent av nybils­försäljnin­gen. 41 pro­cent av dessa är rena elbi­lar.

På topp fem hit­tar vi tre vol­vo och två Volk­swa­gen. Läs mer hos Bilsweden.se.

Så beskattas vi i framtiden

Inom bara några år tror forskare att elbi­lar­na kom­mer gå om bensin- och diesel­bi­lar­na. Det går ju ock­så för oss lek­män att räk­na ut med lillf­in­gret. Där­för bör­jar man nu under­sö­ka hur bilar skall beskat­tas i framti­den och av allt att döma kom­mer vi få en kilo­me­ter­skatt.

Expert­er på IVL Sven­s­ka Miljöin­sti­tutet tror att det kan ske så snart som inom 5–10 år. Insti­tutet är ett samar­bet­spro­jekt mel­lan stat­en och näringslivet. Rap­porten som infor­ma­tio­nen baseras på finan­sieras av Energimyn­digheten och skall pre­sen­teras i sin hel­het senare i år.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Fler utmaningar

Det är inte bara sko­la, vård, omsorg och vägar som skall finan­sis­eras av skat­ten. Nu bör­jar elbi­lar bli så pop­ulära att de som säl­jer dem får prob­lem att lad­da dem.

Sydsven­s­ka Dag­bladet skriv­er att Skån­s­ka bil­hand­lare får kapacitets­brist när demo­bi­lar, bilar som är inne på ser­vice och så besökar­nas bilar skall lad­das upp sam­tidigt. Dels räck­er inte ström­men till i bilan­läg­gningar­na men det är ock­så ett infra­struk­tur­prob­lem att lad­da hela Skåne och andra delar av lan­det för när­varande.

https://youtu.be/HAXtwI0n684

Kommentarer