Nyheter

Första materialet på Apples streamingstjänst Apple TV+ presenterat

Apples kom­mande stream­ingtjänst är plan­er­ad att lanseras för 1 novem­ber men redan nu har det förs­ta mate­ri­alet pre­sen­teras under hel­gen på Tribeca TV fes­ti­valen.

Det var Apples kom­mande serie Dick­in­son som visades upp, serien bör­jade med start­skär­men ”An Apple orig­i­nal”. Tribeca Tv Fes­ti­valen gäs­tades sam­tidigt av Hailee Ste­in­feld och Jane Krakows­ki som spelar Emi­ly Dick­in­son och Mrs. Dick­in­son. Ska­paren bakom serien, Ale­na Smith, var ock­så på plats för att diskutera pro­jek­tet.

Hailee Ste­in­feld som även är sån­gare säger enligt Dead­line att hennes sångkar­riär kom­mer få spela en sig­nifikant roll i serien och hon kom­mer släp­pa en ny låt 19 sep­tem­ber, allt i nära sam­mar­bete med Apple Music och Apple TV+.

The peri­od-set look at the life of poet Emi­ly Dick­in­son offers a wealth of con­tem­po­rary flour­ish­es. (Think Baz Luhrmann’s Romeo + Juli­et.) Rap­per Wiz Khal­i­fa plays Death and the sound­track teems with cur­rent­ly chart­ing artists like Bil­lie Eil­ish. As pas­toral 19th cen­tu­ry life unfolds, bass-heavy beats drop and many char­ac­ters speak in a mod­ern style.

Dick­in­son är en serie om poet­en Emi­ly Dick­in­son liv med en mod­er­na tapp­n­ing där språk och musik snarare påmin­ner om hur det låter i dag.

Tjän­sten kom­mer kom­ma förs­ta novem­ber och kom­mer var till­gäng­lig i 100 hun­dra län­der från start. Kost­naden kom­mer vara 59 kro­nor per månad med ett års gratis prenu­mer­a­tion vid köp av en ny Apple-pro­dukt. På tjän­sten kom­mer vi bland annat kun­na tit­ta på, utöver Dick­in­son, See, The Morn­ing Show, For All Mankind, Help­sters, Snobben i rym­den, Spök­skri­varen, The Ele­phant Queen och Oprah Win­frey.

Via: Dead­line

 

Kommentarer