Film & TV

Första Netflix-trailern för Netflix Ghost in the Shell

SAC 2045

Ghost in the Shell: SAC_2045 vis­ar den ani­mer­ade serien om anti­cy­bert­er­ror­ist­styrkan i en bety­dligt mer mod­ern stil.

Net­flix Japan vis­ar upp den förs­ta trail­ern på kom­mande Ghost in the Shell: SAC_2045 där SAC är förko­rt­ning för Stand Alone Com­plex som även är nam­net på Ghost in The Shell-serien från 2005.

Om vi får tro Google Trans­late har världen räm­nat till följder­na av ekonomisk kol­laps samt något som rör arti­fi­ciell intel­li­gens. Divi­sion 9 finns inte kvar län­gre utan medlem­mar­na har bil­dat sin egen grupp och här­jar runt på amerikan­s­ka västkusten som nu lig­ger i ruti­n­er.

 

Kommentarer