Spel

Fortnite räknas nu som skolidrott

I vissa skolor i USA

Att spela Fort­nite på skoltid har nog hänt de fles­ta (Tips till Mod­er­a­ter­na, upp­dat­era er aff­isch). Men i USA går det snart att spela det lite mer offi­ciellt och i sam­ma form som de annars tävlar i bas­ket, amerikan­sk fot­boll och så vidare mot andra skolor.

Det­ta genom ett nys­tar­tat bolag som är länken mel­lan spe­lutveck­lar­na och skolor. Hur pop­ulärt det kom­mer bli åter­står att se men skall Sverige behål­la sin posi­tion som en top­presterande e‑sportsnation så kanske det inte är så dumt att pra­ta min­dre om mobil­för­bud och mer om hur vi kan nyt­t­ja tekniken.

Under tiden så går det fak­tiskt för sven­s­ka skolor att använ­da spel i under­vis­nin­gen redan nu.

Kommentarer