Nyheter

Framtida iPhone och Apple Watch kan anamma en ny batterisparningsteknologi

Enligt forskn­ing på IHS Mark­it så kan Apple väl­ja att använ­da sig av en ny bak­planste­knolo­gi för att kun­na får län­gre bat­ter­i­tid för både iPhone och Apple Watch. Bak­pla­nen har huvu­dans­varet att sät­ta på och stän­ga av indi­vidu­el­la pixlar vilket innebär att bak­pla­nen bestäm­mer enhetens skärmup­plös­ning, upp­da­ter­ings­frekvens och energiför­brukn­ing.

OLED skär­mar använ­der sig av LTPS TFT vilket är “low-tem­per­a­ture poly­sil­i­con thin-film tran­sis­tors” som stan­dard bak­planste­knolo­gi. IHS Mark­it tror däre­mot att Apple inom snar framtid kom­mer att gå över till LTPO TFT vilket är “low-tem­per­a­ture poly­crys­talline oxide” för sin bak­planste­knolo­gi.

 

Det­ta innebär att framti­da pro­duk­ter från Apple i teorin kom­mer att kun­na spara 5–15 pro­cent när det kom­mer till energiför­bruknin­gen vilket innebär län­gre bat­ter­i­tid. Efter­som att både stor­leken på skär­men och tele­fo­nen i sig väx­er så känns den­na eventuel­la övergång rätt så tack­sam. Inte nog med det­ta men IHS Mark­it förut­spår även att Apple är intresser­ade av att utveck­la LTPO teknolo­gin själ­va för att få mer kon­troll över kom­po­nen­ter­na bakom OLED skär­men.

För tillfäl­let så köper Apple sina OLED skär­mar exk­lu­sivt från Sam­sung men LG kan kom­ma upp som en andra lever­an­tör. Apple kan kom­ma att utveck­la den nya teknolo­gin först för Apple Watch för att sedan intro­duc­era teknolo­gin på sina iPhone mod­eller efter ett tag som de gjorde med OLED då den först kom till Apple Watch och sen iPhone X.

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer