Podcast

Från mörkerum till mobiler — Vad är vad i kamerornas värld

Med Fotograf Martin Agfors

Blän­dare, brän­vidd och exponer­ingstid, sen­sor­er och megapixlar — allt det­ta är begrepp som följt med kameror­na genom åren. Vad bety­der det, vad finns det att tän­ka på när du väl­jer kam­era och hur kan mobil­er med sina små objek­tiv ibland vara bät­tre än en sys­temkam­era — det­ta och så myck­et mer i veck­ans Teknikveck­an Spe­cial med skribent och fotograf Mar­tin Agfors.

Du hit­tar pod­den på bland annat Apple, Acast och Spo­ti­fy!

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

 

Kommentarer