Film & TV

Fred i det svenska ljudbokskriget

Bonnier och Storytel överens

Det lågin­ten­si­va krig mel­lan Bon­nier och Nord­st­edts ägda Sto­ry­tel är till ända. Bola­gen har slu­tit ett treårigt avtal mel­lan sig som träder kraft 1 sep­tem­ber.

Prob­lemet har tidi­gare var­it att Bon­nier haft en annan ersät­tningsmod­ell än de andra i kraft av sin stor­lek. Sam­tidigt menar Bon­nier att Sto­ry­tel har diskrim­in­er­at Bon­niers ljud­böck­er på oli­ka top­plis­tor och bör­jade dra bort böck­er i från tjän­sten.

I pressmed­de­landet kan vi läsa föl­jande.

Håkan Rudels, VD, Bon­nier­för­la­gen:

- I och med det­ta avtal har vi säkrat förut­säg­bara och långsik­tigt håll­bara ersät­tningsnivåer för oss och alla våra för­fattare, vilket har var­it helt avgörande för oss. Sam­tidigt gör det­ta avtal att vi kan läg­ga all ener­gi på att fort­sät­ta investera i och utveck­la nya berät­telser, för­fat­tarskap och lit­ter­atur. Jag är väldigt glad över att alla våra för­fattares böck­er återi­gen erb­juds Sto­ry­tels läsare och lyssnare. Det är min över­tygelse att det här samar­bet­sav­talet är bra för hela den sven­s­ka bok­bran­schen.

Jonas Tel­lan­der, VD, Sto­ry­tel:

- Jag gläds enormt åt att Sto­ry­tels kun­der åter kan läsa och lyssna på hela Bon­nier­för­la­gens kat­a­log, inklu­sive alla nya böck­er. Sto­ry­tel och Bon­nier­för­la­gen har haft inten­si­va förhan­dlin­gar under som­maren som slut­li­gen utmyn­nade i att vi kunde ingå avtalet idag. Det har var­it ett givande och ett tagande där vi nu hit­tat en långsik­tig lös­ning som även skingrar eventuell osäk­er­het kring Sto­ry­tels erb­ju­dande i Sverige, och som båda parter är nöj­da med. Genom avtalet kom­mer Sto­ry­tel ha en rim­lig mar­gin­al på Bon­nier­för­la­gens böck­er, vilket var­it ett avgörande vil­lkor. Det är ett bra avtal för båda parter, och där de sto­ra vin­nar­na är våra kun­der och för­fat­tar­na.

Det är väl härligt när vi alla bara kan kom­ma överens?

Käl­la: Pressmed­de­lande. (Foto: Sto­ry­tel, CC-licens)

[highlight]Annons: Pro­va Stream­ingtjän­ster kost­nads­fritt gratis upp till en månad.[/highlight]

Kommentarer