Nyheter

Funktionsrikare Dropbox med Boxie för iOS

Även om iOS sak­nar ett fil­sys­tem så innebär det inte att du inte kan hantera dina fil­er via din iPhone. Med tjän­ster som Drop­box, Box, Google Dri­ve, iCloud, Sky­Drive och appar som GoodRead­er, Read­dle Docs med mera finns det gott om alter­na­tiv.

Den pop­uläraste tjän­sten bland iOS-använ­dare är utan tvekan Drop­box och även om de har en egen app finns de utrymme för för­bät­tringar. En sådan mer kraft­full app för Drop­box är Box­ie från Tap­wings.

Här du nav­ig­era bland dina fil­er och kopiera, radera, byta namn, fly­t­ta med mera samt häm­ta hem och lagra fil­er­na lokalt på din iPhone. Det går även bra att skic­ka fil­er till appen från andra och den stöd­jer föru­tom mas­sor av fil­for­mat till och med zip-fil­er.

Tack vare bak­grunds­funk­tion­er­na i iOS 7 kan du ock­så få notis­er när något hän­der i din Drop­box. Smidigt om du delar map­par med andra och vill veta när fil­er läg­gs till eller raderas. Just att dela fil­er från appen till andra använ­dare av Box­ie är extra smidigt.

Andra funk­tion­er är bildgal­leri för dina foton och appen har inbyg­gd ljud och videospelare. Just nu sak­nas en ver­sion för iPad med det ska vara på gång. Box­ie är inte för alla då Drop­box egen app inte helt dum den heller men är du ute efter lite kraft­fullare hanter­ing av dina fil­er i mol­net är appen abso­lut ett alter­na­tiv.

Mac­Sto­ries och 9to5Mac har båda skriv­it dju­pare recen­sion­er av Box­ie som jag rek­om­mender­ar om du kän­ner att den­na app skulle pas­sa dig som han­den i handsken.

Box­ie för iOS säljs just i App Store till intro­duk­tion­spriset 15 kro­nor.

Kommentarer