Android

Galaxy Z Flip klarar inte av damm så bra

Rymddamm

Sam­sung Galaxy Z Flip har visat sig vara känslig för damm.

Det är gänget på iFix­it som kol­lat om det klarar av damm. Det­ta har de tes­tat genom att läg­ga den vikbara tele­fo­nen i en påse med lila damm. Att dammet är lila är för att de efteråt ska kun­na se hur myck­et som kom­mit in i tele­fo­nen. Tele­fo­nen i sig har små borstar pre­cis vid gångjär­nen som ska avvisa dammet. Tyvärr vis­ar iFix­its test på att borstar­na inte gör det bäs­ta job­bet med att hål­la bor­ta dammet.

resten av iFix­it genomgång av tele­fo­nen finns på länken nedan.

Käl­la: iFix­it

Kommentarer