Recensioner

Galaxy Zega — mycket vill ha mer när vi testar bilspel i verkligheten

Krig både hemma och på kontoret

Det finns dig­i­ta­la bil­spel, det finns radiostyr­da bilar och så finns Galaxy Zega.

GalazyZega

Galaxy Zega är näm­li­gen fysiska bilar som styrs av din mobil­tele­fon och huvudsyftet är sunt låt­saskrig famil­jemedlem­mar i mel­lan. Det sker dels genom att bilar­na i sig har ett osyn­ligt vapen längst fram som aktiveras när du tryck­er på rätt knapp på mobil­tele­fo­nen, om någon annan av bilar­na är fram­för och inom räck­håll så för­lorar den ett poäng. Var­je bil har fem ljusstreck på ovan­si­dan och när de är bor­ta så har den föraren för­lorat.

I mobi­lap­pen finns det oli­ka upplägg som går att spela så som bäst av tre men ock­så free for all, cap­ture the flag (kräver att en plat­ta köps till, som även kan fungera som extraliv om det läget aktiveras). Dessu­tom går vi upp i lev­el när vi vin­ner och vi kan köpa nya vapen via pen­gar som vi vin­ner genom att spela. Det finns lyck­ligtvis inga in-app-köp.

Uppgradering

Själ­va ihop-parnin­gen är enkel och det räck­er med att hål­la vår iPhone nära bilen, givetvis upp­står en förvå­nans­värt känslomäs­sigt eggande ani­ma­tion när tele­fo­nen och bilen aktiveras ihop. Kon­troller­na funger­ar men vi får lite känslan av att sak­na en joy­stick, lite som att gå från en mod­ern spelkon­troll till en Nin­ten­do 8‑bitarskontroll.

Utöver grund­paketet som vi fick med den sil­ver-röda och grö­na bilen kan vi även köpa ett paket med en blå och en röd vari­ant. Det finns ovan nämn plat­ta samt en hel spelplan med oli­ka sen­sor­er som kan aktivera oli­ka pow­er ups. Den­na är dock slut­såld i Sverige för när­varande, men var­för inte byg­ga en egen bana med hin­der som du har hem­ma.

Galaxy Zega

Den­na typen av lek­sak­er kan lätt vara roli­ga i teorin men efter ett tag läg­gas i skrivbor­d­slå­dan. Galazy Zegas fördel här är att det krävs två för att det skall vara menings­fullt, så det pas­sar bra hem­ma ihop hem­ma med bar­nen, så väl små som vux­na barn. Men ock­så när kol­le­gan bee­far och det krävs lite ödmjukt våld att ta ner hen på jor­den.

Det finns fram­förallt två sce­nar­i­er här för att pro­duk­ten skall fort­sät­tas använ­das, på kon­toret så pas­sar det bra att ta fram dem då och då, lite som en sund rök­paus. Hem­ma så kom­mer en tröt­tna rätt snabbt då spel­mo­mentet trots allt blir rätt repeterande. Men tar du fram gam­la DUP­LO-legot och byg­ger banor med så kan det blir rik­tigt skoj att fort­sät­ta. Kör vi bara på bar mark så är det lätt att man kom­mer för när­vara varan­dra och put­tar till den andra så den ham­nar på rygg som en lealös skalbagge.

Galaxy Zega

Sammanfattning

Roligt för stun­den, upp till dig om det skall fort­sät­ta vara det, det bäs­ta försöket hit­tills till att mixa det dig­i­ta­la och fysiska spelandet som vi provat. Ett stort minus är att de inte fått appen att fungera bra med Android 9.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Roligt för stun­den.
 • Omväx­lande nöje som pas­sar alla åldrar.
 • Prisvär­da.

MINUS

 • Något plas­tig.
 • Funger­ar inte på Android 9.
 • Bilar­na hade gär­na fått var­it lite större.

DETALJER

 • Anslut­ning: Blue­tooth mel­lan mobil och bil. Laddsta­tion­er­na använ­der Micro-USB och lad­dare ingår.
 • Pris: 999 kr för två bilar. 799 kro­nor om du använ­der koden “teknikveck­an” på galaxyzega.se/butik

Kommentarer