Nyheter

Gamla tillbehör och nya nanon

 

Gamla tillbehör och nya iPod nano går inte ihop

Gam­la till­be­hör och nya iPod nano går inte ihop

Nya iPod nano och den förr-för­ra gen­er­a­tio­nen har sam­ma avlån­ga form­fak­tor och är unge­fär lika bred. Men tror inte att de gam­la till­be­hören funger­ar för det. Något som inte alls är kon­stigt då de har tvin­gats fly­t­ta in dock­kon­tak­ten för att göra den så tunn som den fak­tiskt är.

Ett varnin­gens fin­ger allt­så: har ett till­be­hör både dock­kon­takt och ljud­kon­takt gäller det att vara upp­märk­sam att de är gjor­da just för din gen­er­a­tion iPod nano. Det finns näm­li­gen mån­ga gam­la till­be­hör kvar ute hos åter­försäl­jarleden. 

Vi har ock­så hört att de nya iPo­dar­na, pre­cis som iPhone 3G, sak­nar vis­sa ström­s­tift i dock­kon­tak­ten vilket gör att mån­ga lad­dare inte län­gre funger­ar. Vi kom­mer att under­sö­ka det­ta under mor­gonda­gen.

Kommentarer