Skrivet den 21 June 2019 kl 09:15 av Nyheter8 kommentarer993

GDPR stoppar skolofotokatalogen
Bäckahästen strikes again

Det blir inga fler skolkat­a­loger, i alla fall inte i Malmö stads kom­mun. Det­ta efter att grund­skole­för­valt­nin­gen kom­mit fram till att det inte finns tid och möj­lighet att inhäm­ta sam­ty­cke från alla föräl­drar.

Där­för blir det inga fler klas­siska skol­fo­ton att sam­la på för barn och deras anhöri­ga.

Frå­gan är om GDPR var tänkt att hin­dra den typen av verk­samhet. Tidi­gare skrev vi hur man hän­visade till GDPR-prob­lematik när det kom till anhöri­gas fotograferande vid Lucia och skolavs­lut­ning och kom fram till att GDPR egentli­gen inte hade med sak­en att göra.

Käl­la: Sydsven­skan.