Sponsrat inlägg

Glädjen att vinna och samtidigt ge leder Miljonlotteriet framåt!

Hjälp Miljonlotteriet att bekämpa missbruket för varje köpt skraplott
Hela detta inlägg är en annons för Miljonlotteriet

Miljon­lot­teri­et ägs av IOGT-NTO som är en känd fören­ing som gör myck­et gott ute i samhäl­let med en särskilt inrik­t­ning på just miss­bruk och ett nyk­trare samhälle. Besök siten eller Miljon­lot­teri­ets youtube för att få ta del av infor­ma­tion om deras senaste erb­ju­dan­den och kam­pan­jer där du kan vara med och tävla om fina vin­ster och sam­tidigt bidra till ett nyk­trare samhälle för var­je lott du köper eller bin­go du spelar På Wikipedia kan du läsa mer his­to­ria bakom hur Miljon­lot­teri­et kom till. Vill du läsa om vad förenin­gen arbe­tar med så hit­tar du mer infor­ma­tion på iogt.se.

Kampanjer varje vecka på Miljonlotteriet!

Som näm­nt så går det en del av var­je såld skraplott eller bin­go till att käm­pa för ett drogfri­are samhälle. Fak­tum är att Miljon­lot­teri­ets intäk­ter under 2000-talet har bidrag­it med näs­tan 2 mil­jarder kro­nor till IOGT:s arbete som de kallar för goda gärningar. Med tiden så har de kun­nat sam­la en lista med över 50 goda gärningar deras bidrag har gått till. Var­je vec­ka så har Miljon­lot­teri­et dessu­tom kam­pan­jer som du kan delta i och dessa vari­er­ar kraftigt men är alla ska­pade för att bju­da på extra under­håll­ning Miljon­lot­teri­ets mot­to är helt klart att under­håll­ning ock­så kan leda till något bra.

Var med i nitlottsdragningen och ta chansen att vinna en bil!

Per­son­er som spelar på någon av Miljon­lot­teri­ets spel “Orig­i­nal” och “Resan” får vara med i en extradragn­ing där det går att vin­na en bil. 8 bilar per år lot­tas ut via nit­lotts­dragnin­gen! 

Mån­ga av pris­er­na och tävlin­gar­na på Miljon­lot­teri­et består av fina pris­er som bilar, resor, hus och inter­iör och lik­nande. Det går ock­så att spela jack­pot-bin­go där man kan tävla om oli­ka sto­ra pot­ter. På hem­si­dan så kan du ock­så föl­ja vad andra per­son­er runt om i lan­det har vun­nit!

IOGT NTO:s arbete för drabbade barn

Miljonlotteriet

Ett av de abso­lut störs­ta prob­le­men idag när det kom­mer till miss­bruk är att det är mån­ga anhöri­ga, däri­b­land fram­förallt barn som far illa och som inte har den tryg­ga uppväxt som alla barn förtjä­nar att ha. IOGT arbe­tar för att barn som väx­er upp under miss­förhål­lan­den ock­så ska få en chans att ska­pa fina min­nen och anord­nar ofta aktiviteter för barn, däri­b­land som­mar­läger och andra läger kon­tin­uerligt under hela året.
IOGT-NTO-rörelsen är en ideell fören­ing som verkar för att bekäm­pa de prob­lem och svårigheter som alko­hol med­för i samhäl­let. Mån­ga av medlem­mar­na har vux­it upp med föräl­drar som har haft miss­bruk­sprob­lem och vet hur vik­tigt det är att ge bar­nen mer tryg­ghet så att de inte ska fal­la in i sam­ma mön­ster när de väx­er upp! Några av de goda gärningar som Miljon­lot­teri­ets intäk­ter bidrag­it till är bland annat hjälp för hem­lösa och insatser för att för­bät­tra behan­dling­shem i lan­det.