Nyheter

Google betalar Apple 9 miljarder

För att vara deras första val

Att Google är gemene mans go-to sök­mo­tor för att hit­ta och ta sig fram på inter­net är känt sedan länge.

Att det däre­mot kostar Google att lig­ga på topp kanske inte är lika känt. Men nu skriv­er 9to5mac att ana­lytik­er, Rod Hall i det här fal­l­et, tror att det kostar Google när­mare 9 mil­jarder kro­nor om året. Google har beta­lat Apple var­je år för att vara den primära sök­mo­torn på iOS. Vad sum­man exakt lig­ger på är okänt men ana­lytik­er tror att den i år lig­ger på 9 mil­jarder och kom­mer att sti­ga till 12 mil­jarder år 2019.

Hur avtalet ser ut är ock­så oklart då Apple verkar väl­ja lite oli­ka sök­mo­tor­er beroende på var i iOS söknin­gen sker. Det var inte länge sedan Apple bör­jade läg­ga sina egna appars sök­funk­tion högst upp i adress och sök­fäl­tet i safari på iOS. Och frå­gar du Siri så kan svaret kom­ma från Bing.

9to5mac

Kommentarer