Nyheter

Google Chrome kommer få Dark Mode i macOS Mojave

I mars nästa år

För­ra veck­an så släppte Google Chrome 71 men den senaste ver­sio­nen av webläsaren sak­nar fort­farande Dark Mode i Apples senaste MacOS, Mojave.

Men enligt en tråd på Red­dit så har en Google-utveck­lare redan gjort ändringar i koden som kom­mer imple­mentera Dark Mode på sys­tem­nivå i Chromi­um, (Som är koden som lig­ger till grund för Chrome). Koden har redan tag­it sig för­bi gransknin­gen och kom­mer allt­så finnas med i framti­da ver­sion­er av Chrome.

Vägen för nya funk­tion­er att ta sig från utveck­lare till Chrome är från Chromi­um, Canary, Chrome Dev., Chrome Beta och slut­li­gen Chrome som upp­dat­eras unge­fär var sjätte vec­ka.

MacRu­mors har grot­tat ner sig i Canary och lyck­ats slå på Dark Mode och det ser ut så här.

Bild från MacRu­mors

Allt från sök­fäl­tet, flikar, meny­er, bok­märken, sta­tus­baren och dialog­boxar­na kom­mer få ta del av Dark Mode när det väl är aktiver­at.

För­mod­li­gen kom­mer inte de här ändringar­na hin­na kom­ma ut skarpt till Chrome 72 som kom­mer släp­pas i mit­ten av jan­u­ari utan istäl­let så blir det Chrome 73 som kom­mer någon gång i mars.

MacRu­mors

Kommentarer