Android

Google: Huawei Mate 30 kommer inte ha officiella Google-appar

Trist för kunderna

Huaweis kom­mande flag­gskepp­stele­fon Mate 30 och Mate 30 Pro som ryk­tas visas upp den 18 sep­tem­ber kom­mer inte ha några tjän­ster från Google.

Det­ta med­de­lar Google i ett utta­lande och anled­nin­gen till det­ta är för att USA har svartli­s­tat Huawei. Det­ta bety­der att alla som köper en Mate 30 eller Mate 30 Pro inte kom­mer ha till­gång till Google Play Store, Gmail, Chrome, Google Assis­tant — ja alla appar som Google har ska­p­at.

Huawei har job­bat på ett alter­na­tiv till Google Play Store sedan 2018 men på grund av svartlist­nin­gen kom­mer före­tag som Twit­ter, Face­book, Pin­ter­est och andra amerikan­s­ka bolag inte kun­na ha sina appar i Huaweis egna Play Store. Hur det­ta kom­mer påver­ka försäljnin­gen är svårt att sia om, men med tanke på att de mest pop­ulära appar­na inte kom­mer att finnas på tele­fo­nen så blir det nog en ordentlig utman­ing.

Över 130 amerikan­s­ka bolag har ansökt om dis­pens för att kun­na arbe­ta med Huawei med mjuk­vara och hård­vara men alla har bliv­it nekade. Så det råder inga tviv­el om att Huawei står inför en väldigt brant uppförs­backe.

Käl­la: Reuters

Kommentarer