Nyheter

Google köper upp företaget bakom Word Lens

Google har lagt van­tar­na på den näs­tan magiska app­lika­tio­nen Word Lens från Quest Visu­al som finns för iOSAndroid och till Google Glass. Word Lens är appen som i realtid över­sät­ter det kam­er­an fil­mar. Appens främ­s­ta använd­ning­som­råde är att över­sät­ta skyl­tar på främ­mande språk.

På Quest Visu­als webb­si­da finns föl­jande utta­lande att läsa om upp­köpet, där det förk­laras att före­tagets teknolo­gi på sikt kom­mer att imple­menteras i Googles över­sät­tningsplat­tform Google Trans­late.

Quest Visu­al is join­ing Google!
With Word Lens, we’ve seen the begin­nings of what’s pos­si­ble when we har­ness the pow­er of mobile devices to “see the world in your lan­guage.”

By join­ing Google, we can incor­po­rate Quest Visu­al’s tech­nol­o­gy into Google Trans­late’s broad lan­guage cov­er­age and trans­la­tion capa­bil­i­ties in the future.

As a thank you to every­body who sup­port­ed us on our jour­ney, we’ve made both the app and the lan­guage packs free to down­load for a lim­it­ed time while we tran­si­tion to Google.

We’re look­ing for­ward to con­tin­u­ing our work at Google — stay tuned!

Om du ännu inte köpt och lad­dat ned appen har du nu ett ypperligt tillfälle att lad­da ned appen och dess mån­ga oli­ka språk­paket helt gratis. Innan nyheten om upp­köpet kostade var­je språk­paket extra.

Om du tyck­er att du kän­ner igen appen så kan det vara för att Apple nyli­gen visade upp just den­na app i reklamk­lip­pet “Pow­er­ful” som illus­tr­erar hur kraft­full en iPhone kan vara.

Hur myck­et Google kom­mer att beta­la för Quest Visu­al är fort­farande okänt.

[source: http://www.wordlens.com “Word Lens”]

 

Kommentarer